J A V N I O G L A S za prijem radnika u JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo na određeno i neodređeno vrijeme

Na osnovu člana 32. Statuta JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" br. 15/13,47/14), člana 4. Pravilnika o radu JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo br. 1118/16 od 30.11.2016. godine, br.771/17 od 27.04.2017. godine, br. 912/17 od 31.05.2017. godine, br. 1122/17 od 28.07.2017. godine, br. 223/18 od 26.03.2018. godine, br. 1169/18...

Učitati više

J A V N I O G L A S za prijem radnika u JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo na neodređeno vrijeme

Na osnovu člana 32. Statuta JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" br. 15/13,47/14), člana 4. Pravilnika o radu JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo br. 1118/16 od 30.11.2016. godine, br.771/17 od 27.04.2017. godine, br. 912/17 od 31.05.2017. godine, br. 1122/17 od 28.07.2017. godine, br. 223/18 od 26.03.2018. godine, br. 1169/18...

Učitati više

J A V N I O G L A S za prijem radnika u JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo na određeno i neodređeno vrijeme

Na osnovu člana 32. Statuta JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" br. 15/13,47/14), člana 4. Pravilnika o radu JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo br. 1118/16 od 30.11.2016. godine, br.771/17 od 27.04.2017. godine, br. 912/17 od 31.05.2017. godine, br. 1122/17 od 28.07.2017. godine, br. 223/18 od 26.03.2018. godine, br. 1169/18...

Učitati više

J A V N I O G L A S za prijem radnika u JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo na određeno i neodređeno vrijeme

Na osnovu člana 32. Statuta JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" br. 15/13,47/14), člana 4. Pravilnika o radu JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo br. 1118/16 od 30.11.2016. godine, br.771/17 od 27.04.2017. godine, br. 912/17 od 31.05.2017. godine, br. 1122/17 od 28.07.2017. godine, br. 223/18 od 26.03.2018. godine, br. 1169/18...

Učitati više

O B A V I J E S T o ispitu

Obavještavaju se kandidati da će se pismeni i usmeni ispit održati u prostorijama sjedišta Preduzeća u ulici: Halilovići br. 45 (Centar “Safet Zajko” Halilovići) za pozicije u terminima, kako slijedi:-          Od pozicije br. 1 – do pozicije br. 8 dana 07.05.2019. godine sa početkom u 09:00 sati;-&...

Učitati više

JAVNI OGLAS za popunu pozicija Predsjednika i članova Nadzornog odbora JP’’LOKOM’’ d.o.o. Sarajevo

Na osnovu Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ( ''Službene novine Federacije BiH '' , broj 12/03., broj 34/03. i broj 65/13. ), Statuta Javnog preduzeća za upravljanje, zaštitu i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novi Grad Sarajevo, "LOKOM" d.o.o. Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo...

Učitati više

JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje na poziciju Direktora JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo i Izvršnog Direktora JP ''LOKOM '' d.o.o. Sarajevo

JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE, ZAŠTITU I ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO «LOKOM» D.O.O. SARAJEVO     Na osnovu Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH, br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12),  Statuta Javnog  preduzeća za upravljanje, za...

Učitati više

JAVNI OGLAS za prikupljanje ponuda za izdavanje pod zakup poslovnih prostora nad kojim pravo upravljanja vrši JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo

Na osnovu člana 6. Odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostora kojima pravo upravljanja ima Javno preduzeće za upravljenje, zaštitu i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novi Grad Sarajevo "LOKOM" d.o.o. Sarajevo (prečišćeni tekst) br. 2230/13 od 08.11.2013. godine, br. 197/14 od 29.01.2014. godine i br. 1325/16 od 26.1...

Učitati više

JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje na poziciju Izvršnog Direktora Sektora za zajedničke poslove JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo

JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje na poziciju Izvršnog Direktora Sektora za zajedničke poslove JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo

JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE, ZAŠTITU IODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO «LOKOM» D.O.O. SARAJEVONa osnovu Zakona o ministaskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH, br.12/03., br.34/03. i br.65/13.),  Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Her...

Učitati više

21 - 40 of ( 40 ) zapisi