J A V N I O G L A S za prijem radnika u JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo na određeno i neodređeno vrijeme

Na osnovu člana 32. Statuta JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" br. 15/13,47/14), člana 4. Pravilnika o radu JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo br. 1118/16 od 30.11.2016. godine, br.771/17 od 27.04.2017. godine, br. 912/17 od 31.05.2017. godine, br. 1122/17 od 28.07.2017. godine, br. 223/18 od 26.03.2018. godine, br. 1169/18 od 08.08.2018. godine, br. 1857/18 od 30.11.2018. godine, br. 186/19 od 28.02.2019. godine i br. 311/19 od 28.03.2019. godine i člana 1. Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za prijem radnika u JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo na određeno i neodređeno vrijeme br. 729/19 od 11.06.2019. godine Direktor raspisuje

 

J A V N I   O G L A S

za prijem radnika u JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo

na određeno i neodređeno vrijeme

 

Pozicija br. 1. Kuhar .................................................... 2 izvršioca na neodređeno vrijeme,

Pozicija br. 2. Pomoćnik kuhara .................................  2 izvršioca na neodređeno vrijeme,

Pozicija br. 3. Konobar ...............................................  3 izvršioca na neodređeno vrijeme,

Pozicija br. 4. Konobar ...............................................  3 izvršioca na određeno vrijeme na 4 mjeseca,

Pozicija br. 5. Referent za sport i rekreaciju………… 1 izvršioc na neodređeno vrijeme,

Pozicija br. 6. Radnik na parkingu............................... 6 izvršioca na neodređeno vrijeme,

Pozicija br. 7. Električar-domar ………….................. 1 izvršioc na neodređeno vrijeme,

Pozicija br. 8. Radnik na održavanju objekata službe. 1 izvršioc na neodređeno vrijeme,

Pozicija br. 9. Radnik na održavanju javne higijene i zelenih površina... 1 izvršioc na određeno vrijeme na 4 mjeseca.

Pozicija br. 10. Poljoprivredni radnik ….................... 1 izvršioc na određeno vrijeme na 4 mjeseci,

Pozicija br. 11. Radnik na održavanju površinskog sloja lokalnih cesta... 1 izvršioc na neodređeno vrijeme

Pozicija br. 1 -  Kuhar na neodređeno vrijeme

Opis poslova:

-          obavlja poslove organizovanja, plаnirаnjе i priprеmanje hrаnе u ugostiteljskom objektu  kojim upravlja Preduzeća,

-          vrši nаdglеdаnjе i kооrdinаciјu rаdа u prostoru kuhinje;

-          provjera kvаlitеtа hrаnе;

-          mjerenje i mješanje sаstојаkа prеmа rеcеptimа i osobnom sudu;

-          rеgulirаnjе tеmpеrаturе pеći i оstаlе оprеmе zа kuhanje,

-          vodi brigu o sanitarno-higijenskim uslovima i čistoći kuhinjе,

-          čišćenje оprеmе zа kuhanje u cilju оbеzbеđivаnjа bezbjednih i higiјеnskih pоstupаkа u vеzi hrаnе;

-          rukоvаnjе kаbаstоm kuhinjskоm оprеmоm kао štо su rоštilji, rеšеtkе/tave.  

-          odgovoran je za zadužena materijala sredstva, te blagovremeno, kvalitetno i ažurno obavljanje povjerenih mu poslova i zadataka,

-          u skladu sa realnim potrebama Preduzeća, a po nalogu Uprave, obavlja i druge poslove.

Za svoj rad je odgovoran Šefu Službe ugostiteljstva, Izvršnom direktoru Sektora odnosno Direktoru Preduzeća.

Prosječna osnovna plata: 785,40 KM

 

Pozicija br. 2 -  Pomoćnik kuhara na neodređeno vrijeme

Opis poslova:

-          obavlja poslove vezane za pripremanje jela,  te poslove pripreme i serviranje hrane u prostoru kuhinje, 

-          vodi brigu o sanitarno-higijenskim uslovima radnog prostora i  posuđa u kuhinji i higijenskoj ispravnosti inventara, opreme i namirnica,

-          obavlja sve pomoćne poslove za spravljanje hrane i slastica,

-          odgovoran je za zadužena materijala sredstva, te blagovremeno, kvalitetno i ažurno obavljanje povjerenih mu poslova i zadataka,

-          u skladu sa realnim potrebama Preduzeća, a po nalogu Uprave, obavlja i druge poslove.

Za svoj rad je odgovoran Šefu Službe ugostiteljstva, Izvršnom direktoru Sektora odnosno Direktoru Preduzeća.

Prosječna osnovna plata: 628,32 KM

 

Pozicija br. 3 –Konobar na neodređeno vrijeme

Opis poslova:

-          priprema stоlоva i stolica za goste;

-          dоčеkivаnjе gostiju i prеdstаvljаnjе mеniја i listе pićа;

-          dаvаnjе savjeta u vеzi izbоrа hrаnе i pićа;

-          uzimаnjе pоrudžbinа zа hrаnu i/ili pićе i prеnоšеnjе pоrudžbinа u kuhinju;

-          sеrvirаnjе hrаnе i pićа gostima zа stоlоvimа;

-          čišćеnjе stоlоvа i vrаćаnjе pоsuđа i pribоrа zа јеlо u kuhinju;

-          izdаvаnjе rаčunа, prihvаtаnjе plаćаnjа i rukоvаnjе mаšinаmа zа prоdајu i rеgistаr-kаsаmа,

-          u skladu sa realnim potrebama Preduzeća, a po nalogu Uprave, obavlja i druge poslove.

Za svoj rad je odgovoran Šefu Službe ugostiteljstva, Izvršnom direktoru Sektora odnosno Direktoru Preduzeća.

Prosječna osnovna plata: 628,32 KM

 

Pozicija br. 4. – Konobar na određeno vrijeme

Opis poslova:

-          priprema stоlоva i stolica za goste;

-          dоčеkivаnjе gostiju i prеdstаvljаnjе mеniја i listе pićа;

-          dаvаnjе savjeta u vеzi izbоrа hrаnе i pićа;

-          uzimаnjе pоrudžbinа zа hrаnu i/ili pićе i prеnоšеnjе pоrudžbinа u kuhinju;

-          sеrvirаnjе hrаnе i pićа gostima zа stоlоvimа;

-          čišćеnjе stоlоvа i vrаćаnjе pоsuđа i pribоrа zа јеlо u kuhinju;

-          izdаvаnjе rаčunа, prihvаtаnjе plаćаnjа i rukоvаnjе mаšinаmа zа prоdајu i rеgistаr-kаsаmа,

-          u skladu sa realnim potrebama Preduzeća, a po nalogu Uprave, obavlja i druge poslove.

Za svoj rad je odgovoran Šefu Službe ugostiteljstva, Izvršnom direktoru Sektora odnosno Direktoru Preduzeća.

Prosječna osnovna plata: 628,32 KM

 

Pozicija br. 5 – Referent za sport i rekreaciju na neodređeno vrijeme na neodređeno vrijeme

Opis poslova:

-          vrši prijem korisnika dvorana i drugih sportskih objekata po unaprijed utvrđenim programima i terminima,

-          vrši pripremanje i prilagođavanje objekta za navedenu namjenu i izdavanje rekvizita za istu,

-          prati manifestacije i termine, te obezbjeđuje nesmetano odvijanje istih,

-          vodi evidenciju o planiranim i realizovanim terminima korištenja sportskih objekata i opreme,

-          prati stanje objekta i o uočenim nedostacima u pogledu stanja objekta, opreme i uređaja pismeno obavještava Referenta za objekte i tehničku podršku,

-          odgovoran je za svu ne evidentiranu štetu, kao i za štetu o kojoj nije pismeno obavješten Koordinatoru za objekte i tehničku podršku,

-          u slučaju nepredviđenih okolnosti koje ne trpe odlaganje kontaktira nadležne organe,

-          obezbjeđuje ispravno stanje objekta i opreme poslije završetka manifestacije i termina u funkcionalnom i higijenskom smislu,

-          dostavlja sedmične izvještaje o planiranim i realizovanim terminima korištenja sportskih objekata Koordinatoru za sportske aktivnosti,

-          opslužuje vozić za djecu, upravlja vozićem, vrši naplatu karata i održava higijenu na voziću za djecu,

-          obavlja i sve druge poslove po nalogu Uprave,

-          za svoj rad direktno je odgovoran Koordinatoru za sportske aktivnosti i Izvršnom Direktoru sektora odnosno Direktoru Preduzeća.

Prosječna osnovna plata: 706,86 KM

 

Pozicija br. 6 -  Radnik na parkingu na neodređeno vrijeme

Opis poslova:

-          obavlja poslove prijema, vrši raspored parkiranja motornih vozila na parkingu i iste čuva od krađe i oštećenja,

-          prati stanje parkinga, isti čisti i održava u urednom stanju, te blagovremeno pismeno obavještava Koordinatora za objekte i tehničku podršku o eventualnim nedostatcima,

-          po potrebi vrši naplatu parkiranja i obavlja ostale poslove vezane za isto,

-          odgovoran je za zadužena materijalo-finansijska sredstva, te blagovremeno, kvalitetno i ažurno obavljanje povjerenih mu poslova i zadataka,

-          u skladu sa realnim potrebama Preduzeća, a po nalogu Uprave, obavlja i druge poslove,

-          Za svoj rad je odgovoran Izvršnom direktoru Sektora odnosno Direktoru Preduzeća.

Prosječna osnovna plata: 628,32 KM

 

Pozicija br. 7 -  Električar/domar na neodređeno vrijeme

Opis poslova:

-          vrši tekuće održavanje objekata, uređaja i tehničkih sredstava rada i opreme Preduzeća,

-          održava električne i druge instalacije u objektima prenesenim na upravljanje Preduzeću,

-          otklanja nedostatke sitnim popravkama u domenu svojih znanja i mogučnosti, a za veće kvarove predlaže mjere i načine rješavanja istih,

-          utvrđuje prijedlog potreba za nabavkom elektro i drugog materijala i rezervnih dijelova u svrhu blagovremene nabavke istih,

-          vodi računa o načinu skladištenja nabavljene opreme i materijala,

-          podnosi izvještaj o popravkama i utrošku nabavljene opreme,

-          odgovoran je za blagovremeno, kvalitetno i ažurno obavljanje povjerenih mu poslova i zadataka,

-          obavlja i druge poslove po nalogu Uprave,

-          Za svoj rad je odgovoran Izvršnom direktoru Sektora odnosno Direktoru Preduzeća.

Prosječna osnovna plata: 706,86 KM

 

Pozicija br. 8 - Radnik na održavanju objekata službe na neodređeno vrijeme

 Opis poslova:

-          redovno servisiranje, konzerviranja i puštanja u rad fontana,

-          izrada i ugradnja svih vrsta poklopca za kanalizacione šahtove, pravougaonih  kanalskih rešetki, željeznih okvira za rešetke kao i zaštite poklopaca šahtova od otuđenja,

-          čišćenje šahtova, uličnih slivnika kao i pročišćavanje odvodnih kanala od smeća, zemlje i mulja te odvoz na gradsku deponiju,

-          izrade i postavljnja tabli sa klućnim brojevima od al lima i retroreflektujuće folije,

-          izrade i postavljnja malih dopunskih tabli sa nazivom ulica od al lima i retroreflektujuće folije,

-          izrade i postavljnja velikih tabli sa nazivom ulica od al lima i retroreflektujuće folije,

-          emontiranje postojećih tabli sa kućnim brojem kao i melih i velikih tabli sa nazivom ulica,

-          održavanje i čišćenje zelenih površina (travnjaka) sa izgrabljivanjem te odvoz  na deponiju,

-          košnja trave travokosilicom, košnja trimerom, održavanje cvijetnih gredica sa sadnjom sezonskog cvijeća uključujući i žardinjere, održavanje i  zaštita bilja i žive ograde sa okopavanje, dohranjivanjem i orezivanjem,

-          bojenje i popravka metalne ograde, lanaca i stubića ograde sa čišćenjem i antikorozivnom zaštitom,

-          svi bravarski i zidarski radovi, radivi moleraja i sl.

-          vodoinstaraterski poslovi i poslovi održavanja vodovodne mreže,

-          obavlja i druge poslove prema nalogu šefa tehničke službe a sukladno svojim profesionalnim sposobnostima.

Za svoj rad odgovoran je Izvršnom direktoru Sektora odnosno Direktoru Preduzeća.

Prosječna osnovna plata: 706,86 KM

 

Pozicija br. 9 – Radnik na održavanju javne higijene i zelenih površina na određeno vrijeme

 Opis poslova:

-          Prema utvrđenom rasporedu i terminima održava javnu higijenu i zelene površine (prikupljanje, odvoz i deponovanje odpadaka, čišćenje i pranje javnih površina, održavanje, uređenje javnih saobračajnica,gradskih parkirališta i javne garaže, uklanjanje snijega i sprečavanje poledice na javnim površinama);

-          Vodi evidenciju rasporeda čišćenja, iznosi potrebe za sredstvima i priborom za rad;

-          Odgovoran je za zadužena materijalno-finansijska sredstva, te blagovremeno, kvalitetno i ažurno obavljanje povjerenih mu poslova i zadataka;

-          Obavlja i druge poslove po nalogu Uprave Preduzeća;

-          Za svoj rad je odgovoran Izvršnom direktoru Sektora odnosno Direktoru Preduzeća.

Prosječna osnovna plata: 628,32 KM

 

Pozicija br. 10 – Poljoprivredni radnik na određeno vrijeme

 

 Opis poslova:

-          priprema zemljišta i mjesta zа sаđеnjе uz kоrišćеnjе ručnоg alata i јеdnоstаvnih mаšinа,

-          sаđеnje i presаđivаnje usjeva;

-          оdržаvаnjе zasađenih i nezasađenih površina  zalijevanjem, pljevljenjem i kоšеnjеm;

-          rаzmnоžаvаnje, sаđеnjа i kоnzеrvirаnjа sjemenja, mlаdicа i lukоvicа;

-          njegovanje biljki ručnim zaljevanjem i pljevljenjem i njegovanje usjeva ručnо ili uz kоrištenje ručnоg alata;

-          skupljаnjе pоvrćа i оstаlih usjeva;

-          оdrеđivаnjе kvаlitеtа, sоrtirаnjе, slаgаnjе u gоmilе i pаkоvаnjе prоizvоdа u аmbаlаžе;

-          izvоđеnjе mаnjih pоprаvki nа оpremi, plastenicima i оgrаdаmа.

-          odgovoran je za zadužena materijala sredstva, te blagovremeno, kvalitetno i ažurno obavljanje povjerenih mu poslova i zadataka,

-          u skladu sa realnim potrebama Preduzeća, a po nalogu Uprave, obavlja i druge poslove.

Za svoj rad je odgovoran Rukovodiocu Podružnice, Izvršnom direktoru Sektora odnosno Direktoru Preduzeća

Prosječna osnovna plata: 392,70 KM

 

Pozicija br. 11 -  Radnik na održavanju površinskog sloja lokalnih cesta na neodređeno vrijeme

Opis poslova:

-       poduzima sve potrebne mjere i radnje na sanaciji oštećenja i udarnih rupa na lokalnim cestama,

-       pristupa popravci udarne rupe obradom rubova tretirane rupe,

-       prikuplja odronjeni asfaltni materijal, te utovara i odvozi uklonjeni materijal na deponiju,

-       vrši čišćenje, premazivanje rubova i špricanje jama bitumenskom emulzijom,

-       priprema podlogu za postavljanje novih ivičnjaka,

-       doprema i  ručno ugrađuje asfaltnu mješavinu s nabijanjem iste,

-       vrši uklanjanje oštećenih ivičnjaka,

-       doprema ivičnjak od betona otpornog na smrzavanje i soli i ugrađuje isti na podlogu od betona,

-       poduzima manje zahvate na ugrađivanju novih ivičnjaka, te radnje na sanaciji oštećenja ivičnjaka,

-       vrši utovar i odvoz uklonjenog materijala na deponiju,

-       obavlja i druge poslove po nalogu Uprave Preduzeća;

Za svoj rad odgovoran je Šefu Službe, Izvršnom direktoru sektora odnosno Direktoru Preduzeća.

Prosječna osnovna plata: 706,86 KM

 

Kandidati moraju ispunjavati opće uslove propisane zakonom i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o radu JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo kako slijedi:

 

Opći uslovi za sve pozicije:

1.       Da je državljanin Bosne i Hercegovine,

2.       Da je punoljetan, 

3.       Da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,

4.       Da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova sistematizovanih radnih mjesta,

5.       Da se protiv lica kandidata ne vodi krivični postupak.

 

Posebni uslovi za sve pozicije:

Pozicija br. 1.

-          diploma Ugostiteljsko-turističke škole smjer Specijalista kuhar,

-          potvrda ili uvjerenje o radnom iskustvu na poslovima kuhara od minimalno 3 godine

 

Pozicija br. 2.

-          diploma SSS ili diploma OŠ

-          obavezno radno iskustvo od minimalno 6 mjeseci

 

Pozicija br. 3.

-          diploma SSS - III stepen

-          obavezno radno iskustvo od minimalno 6 mjeseci

-          poželjno poznavanje engleskog jezika

 

Pozicija br. 4.

-          diploma SSS - III stepen

-          obavezno radno iskustvo od minimalno 6 mjeseci

-          poželjno poznavanje engleskog jezika

 

Pozicija br. 5.

-          diploma SSS - III stepen

-          obavezno radno iskustvo od minimalno 6 mjeseci

 

Pozicija br. 6.

-          osnovna škola

-          obavezno radno iskustvo od minimalno 6 mjeseci

 

Pozicija br. 7.

-          diploma SSS – Tehničkog smjera - III stepen

-          obavezno radno iskustvo od minimalno 6 mjeseci

 

Pozicija br. 8.

-          diploma SSS - Tehničkog smjera, VK - KV

-          obavezno radno iskustvo od minimalno 1 godinu

 

Pozicija br. 9.

-          Osnovna škola/SSS

-          obavezno radno iskustvo od minimalno 6 mjeseci

 

Pozicija br. 10.

-          Osnovna škola/SSS

-          obavezno radno iskustvo od minimalno 6 mjeseci

 

Pozicija br. 11.

-          diploma SSS - III stepen društvenog ili tehničkog smijera

-          obavezno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima od minimalno 3 godine

 

Uz prijavu na Javni oglas kandidati za sve pozicije trebaju podnijeti kraću biografiju i sljedeću dokumentaciju /original ili ovjerenu kopiju/ ne stariju od tri mjeseca:

-          Uvjerenje o državljanstvu,

-          Cipsova prijava mjesta boravka,

-          Izvod iz matične knjige rođenih,

-          Lična karta,

-          Diplomu o vrsti i stepenu školske spreme koja je određena u posebnim uslovima za poziciju

-          Dokaz o radnom iskustvu u dužini trajanja koja je određena u posebnim uslovima za poziciju (potvrda ili uvjerenje izdato od predhodnog poslodavca)

 

Kandidati koji se žele prijaviti na više pozicija trebaju dostaviti posebne prijave za svaku poziciju za koju se prijavljuju i uz svaku prijavu dostaviti traženu dokumentaciju u ovjerenoj kopiji.

Postupak provođenja javnog oglasa vršit će se u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organiizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivač kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 9/19). Pismeni i usmeni ispit sa kandidatima koji ispunjavaju uslove će se održati dana 28.06.2019. godine sa početkom u 09:30 u službenim prostorijama dvorane ”Ramiz Salčin” Mojmilo u ulici: Semira Frašte br. 21, Sarajevo, o čemu će kandidati biti obavješteni. Oblasti iz kojih će se provoditi usmeni i pismeni ispit će biti propisane Poslovnikom o radu Komisije koji će se objaviti na internet stranici Preduzeća.

Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti dokaz o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak prije početka zasnivanja radnog odnosa.

Izabrani kandidati koji se prime u radni odnos na neodređeno vrijeme podliježu obavezi probnog rada u ukupnom trajanju od tri mjeseca. Izabrani kandidati koji se prime u radni odnos na određeno vrijeme podliježu obavezi probnog rada u ukupnom trajanju od jednog mjeseca.

Kontakt osoba za davanje dodatnih informacija je Fako-Taborin Amela, kontakt telefon: 033/774-599.

Javni oglas ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Oslobođenje", internet stranici JU Služba za zapošljavanje KS, oglasnoj ploči i internet stranici Preduzeća.

 

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili preporučeno na adresu:

                                                   JP „LOKOM“ d.o.o.Sarajevo, ulica Halilovići br. 45, 71 000 Sarajevo,

Komisija za provođenje postupka prijema radnika u radni odnos

sa naznakom:

"Prijava na Javni oglas za prijema radnika u radni odnos JP''LOKOM'' d.o.o. Sarajevo sa navedenim brojem i nazivom pozicije za koju se prijavljuju

„NE OTVARAJ“

           

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Dijeli :

Dodajte novi komentar

 Vaš komentar je uspješno poslan. Hvala vam!   Osvježi
Greška: Molimo pokušajte ponovo

Obrazac za narudžbu

 Vaša narudžba je uspješno poslana. Kontaktirati ćemo vas što prije.
Greška: Molimo pokušajte ponovo