JAVNI OGLAS za prijem radnika u JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo na određeno vrijeme

Na osnovu člana 32. Statuta JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" br. 15/13,47/14), člana 4. Pravilnika o radu JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo br. 1118/16 od 30.11.2016.godine, br.771/17 od 27.04.2017.godine, br.912/17 od 31.05.2017.godine, br.1122/17 od 28.07.2017.godine, br.223/18 od 26.03.2018.godine, br.1169/18 od 08.08.2018.godine, br. 1857/18 od 30.11.2018. godine, br. 186/19 od 28.02.2019.godine, br.311/09 od 28.03.2019.godine i br. 1026/19 od 10.07.2019.godine, br. 1455/19 od 30.09.2019. godine, br. 251/20 od 25.02.2020. godine i člana 1. Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za prijem radnika u JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo na određeno vrijeme br. 719/20 od 12.05.2020. godine VD Direktor raspisuje

 

J A V N I   O G L A S

za prijem radnika u JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo

na određeno vrijeme

 

Pozicija br. 1. Pomoćnik kuhara ................................................................  2 izvršioca na određeno vrijeme, do 31.10.2020. godine;

 

Pozicija br. 2. Konobar ..............................................................................  9 izvršioca na određeno vrijeme, do 31.10.2020. godine;

 

Pozicija br. 3. Radnik za održavanje površinskih slojeva lokalnih cesta ...  1 izvršioc na određeno vrijeme, do 31.10.2020. godine

 

Pozicija br. 4. Radnik na iznajmljivanju pedalina i ostalih rekvizita i opreme zabavnog                   sadržaja ............................................... 2 izvršioca na određeno vrijeme, do 31.10.2020. godine

 

Pozicija br. 1. Pomoćnik kuhara

Opis poslova:

-          obavlja poslove vezane za pripremanje jela,  te poslove pripreme i serviranje hrane u prostoru kuhinje, 

-          vodi brigu o sanitarno-higijenskim uslovima radnog prostora i  posuđa u kuhinji i higijenskoj ispravnosti inventara, opreme i namirnica,

-          obavlja sve pomoćne poslove za spravljanje hrane i slastica,

-          odgovoran je za zadužena materijala sredstva, te blagovremeno, kvalitetno i ažurno obavljanje povjerenih mu poslova i zadataka,

-          u skladu sa realnim potrebama Preduzeća, a po nalogu Uprave, obavlja i druge poslove.

Za svoj rad je odgovoran Šefu Službe ugostiteljstva, Izvršnom direktoru Sektora odnosno Direktoru Preduzeća.

Prosječna osnovna plata: 628,32 KM

 

Pozicija br. 2 –Konobar

Opis poslova:

-          priprema stоlоva i stolica za goste;

-          dоčеkivаnjе gostiju i prеdstаvljаnjе mеniја i listе pićа;

-          dаvаnjе savjeta u vеzi izbоrа hrаnе i pićа;

-          uzimаnjе pоrudžbinа zа hrаnu i/ili pićе i prеnоšеnjе pоrudžbinа u kuhinju;

-          sеrvirаnjе hrаnе i pićа gostima zа stоlоvimа;

-          čišćеnjе stоlоvа i vrаćаnjе pоsuđа i pribоrа zа јеlо u kuhinju;

-          izdаvаnjе rаčunа, prihvаtаnjе plаćаnjа i rukоvаnjе mаšinаmа zа prоdајu i rеgistаr-kаsаmа,

-          u skladu sa realnim potrebama Preduzeća, a po nalogu Uprave, obavlja i druge poslove.

Za svoj rad je odgovoran Šefu Službe ugostiteljstva, Izvršnom direktoru Sektora odnosno Direktoru Preduzeća.

Prosječna osnovna plata: 628,32 KM

 

Pozicija br. 3 – Radnik na održavanju površinskih slojeva lokalnih cesta

Opis poslova:

-       poduzima sve potrebne mjere i radnje na sanaciji oštećenja i udarnih rupa na lokalnim cestama,

-       pristupa popravci udarne rupe obradom rubova tretirane rupe,

-       prikuplja odronjeni asfaltni materijal, te utovara i odvozi uklonjeni materijal na deponiju,

-       vrši čišćenje, premazivanje rubova i špricanje jama bitumenskom emulzijom,

-       priprema podlogu za postavljanje novih ivičnjaka,

-       doprema i  ručno ugrađuje asfaltnu mješavinu s nabijanjem iste,

-       vrši uklanjanje oštećenih ivičnjaka,

-       doprema ivičnjak od betona otpornog na smrzavanje i soli i ugrađuje isti na podlogu od betona,

-       poduzima manje zahvate na ugrađivanju novih ivičnjaka, te radnje na sanaciji oštećenja ivičnjaka,

-       vrši utovar i odvoz uklonjenog materijala na deponiju,

-       obavlja i druge poslove po nalogu Uprave Preduzeća;

Za svoj rad odgovoran je Šefu Službe, Izvršnom direktoru sektora odnosno Direktoru Preduzeća.

Prosječna osnovna plata: 706,86 KM

 

Pozicija br. 4. - Radnik na iznajmljivanju pedalina i ostalih rekvizita i opreme zabavnog                   sadržaja

 Opis poslova:

-          neposredno vrši naplatu korištenja dječijih pedalina;

-          sastavlja i vodi evidencije o izvršenoj naplati, te blagovremeno dostavlja dnevne izvještaje o naplaćenim uslugama najma odnosno korištenja pedalina;

-          dnevno vrši  predaju novca od naplaćenih usluga;

-          kontinuirano vrši nadzor i osigurava visok stepen sigurnosti djece za vrijeme korištenja pedalina;

-          obezbjeđuje ispravno stanje pedalina u funkcionalnom i higijenskom smislu;

-          prati stanje i blagovremeno obavještava Koordinatora za objekte i tehničku podršku o eventualnim nedostatcima i potrebama,

-          odgovoran je za zadužena materijalno-finansijska sredstva, te blagovremeno, kvalitetno i ažurno obavljanje povjerenih mu poslova i zadataka,

-          obavlja i druge poslove po nalogu Uprave Preduzeća.

Za svoj rad je odgovoran Izvršnom direktoru Sektora odnosno Direktoru Preduzeća.

Prosječna osnovna plata: 628,32 KM

 

Kandidati moraju ispunjavati opće uslove propisane zakonom i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o radu JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo kako slijedi:

 

Opći uslovi za sve pozicije:

1.      Da je državljanin Bosne i Hercegovine,

2.      Da je punoljetan, 

3.      Da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,

4.      Da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova sistematizovanih radnih mjesta,

5.      Da se protiv lica kandidata ne vodi krivični postupak.

 

Posebni uslovi za sve pozicije:

 

Pozicija br. 1.

-          diploma SSS ili diploma OŠ

-          obavezno radno iskustvo od minimalno 6 mjeseci

 

Pozicija br. 2.

-          diploma SSS - III stepen

-          obavezno radno iskustvo od minimalno 6 mjeseci

-          poželjno poznavanje engleskog jezika

 

Pozicija br.3.

-          diploma SSS - III stepen

-          obavezno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima od minimalno 3 godine

 

Pozicija br. 4.

-          diploma SSS/OŠ

-          obavezno radno iskustvo od minimalno 6 mjeseci

 

Uz prijavu na Javni oglas kandidati za sve pozicije trebaju podnijeti kraću biografiju i sljedeću dokumentaciju /original ili ovjerenu kopiju/ ne stariju od tri mjeseca:

-          Cipsova prijava mjesta boravka,

-          Izvod iz matične knjige rođenih,

-          Uvjerenje o državljanstvu,

-          Lična karta,

-          Diplomu o vrsti i stepenu školske spreme koja je određena u posebnim uslovima za poziciju,

-          Dokaz o radnom iskustvu u dužini trajanja koja je određena u posebnim uslovima za poziciju (potvrda ili uvjerenje izdato od predhodnog poslodavca).

Kandidati koji se žele prijaviti na više pozicija trebaju dostaviti posebne prijave za svaku poziciju za koju se prijavljuju i uz svaku prijavu dostaviti traženu dokumentaciju u ovjerenoj kopiji.

Postupak provođenja javnog oglasa vršit će se u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organiizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivač kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 9/19). Kandidati koji ispunjavaju uslove propisane tekstom javnog oglasa će biti obavješteni, putem telefona navedenog u prijavi, o mjestu i vremenu održavanja pismenog i usmenog ispita. Oblasti iz kojih će se provoditi usmeni i pismeni ispit će biti propisane Poslovnikom o radu Komisije koji će se objaviti na internet stranici Preduzeća.

Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti dokaz o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak prije početka zasnivanja radnog odnosa.

Izabrani kandidati koji se prime u radni odnos na određeno vrijeme podliježu obavezi probnog rada u ukupnom trajanju od jednog mjeseca. Postupak javnog oglasa će se provesti uz poštivanje svih naredbi i uputa Federalnog štaba civilne zaštite. Kontakt osoba za davanje dodatnih informacija je Fako-Taborin Amela, kontakt telefon: 033/774-599.

Javni oglas ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Oslobođenje", internet stranici JU Služba za zapošljavanje KS, oglasnoj ploči i internet stranici Preduzeća.

 

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili preporučeno na adresu:

JP „LOKOM“ d.o.o.Sarajevo, ulica Halilovići br. 45, 71 000 Sarajevo,

Komisija za provođenje postupka prijema radnika u radni odnos

sa naznakom:

"Prijava na Javni oglas za prijema radnika u radni odnos JP''LOKOM'' d.o.o. Sarajevo sa navedenim brojem i nazivom pozicije za koju se prijavljuju

„NE OTVARAJ“

           

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Dijeli :

Komentari


Infos
Infos
10 Aug 2020 09:22 PM
Finansijska institucija vam pomaže

Možete dobiti svoj novac zajma od nas
 
Za sve vaše novcane zajmove.
Novim kreditima nudimo privatne osobe i komercijalne organizacije po kamatnoj stopi od 3%.
Nudimo kredite do 400.000.000 eura.

Molimo kontaktirajte nas za više informacija.


E-pošta: 1 : infos.kredit700@gmail.com

E-pošta 2 : financial.service.group01@gmail.com

Whatsapp: +33 7 55 17 86 25


Hvala

Dodajte novi komentar

 Vaš komentar je uspješno poslan. Hvala vam!   Osvježi
Greška: Molimo pokušajte ponovo

Obrazac za narudžbu

 Vaša narudžba je uspješno poslana. Kontaktirati ćemo vas što prije.
Greška: Molimo pokušajte ponovo