Javna prodaja motornog vozila-Licitacija

  • Javna prodaja motornog vozila-Licitacija
  • 07
  • 02
  • 01
  • 03
  • 05
  • 06
Na osnovu člana 32. Statuta JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" br. 15/13,47/14), člana 2. Odluke o pokretanju postupka prodaje službenog motornog vozila br. 1527/17 od 03.11.2017. godine Direktor Javnog preduzeća za upravljanje, zaštitu i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novi Grad Sarajevo “LOKOM” d.o.o. Sarajevo raspisuje

J A V N A   P R O D A J A
MOTORNOG VOZILA - LICITACIJA

I Vozilo koje se prodaje

VOLVO S40
oblik karoserije................................ limuzina
radni obim motora (cm³)................. 1798
snaga motora (kw): ......................... 92
broj šasije: ...................................... YV1MS214262210593
broj motora: .................................... B4184S1146616
godina proizvodnje: ........................ 2006
boja vozila: ...................................... PLAVA
vrsta goriva: .................................... BENZIN
broj mjesta za sjedenje: ................... 5
pređena kilometraža: ........................ 241532 km
važenje registracije: ......................... ISTEKLA
prva registracija: ...............................05.04.2006. godine
u voznom stanju
Najniža prihvatljiva cijena................ 5.500,00 KM

II  Javna prodaja – licitacija će se vršiti putem podnošenja pismenih ponuda u zatvorenim kovertama
Ponudu slati u zatvorenoj koverti na adresu: Halilovići br. 45, Sarajevo sa naznakom „za licitaciju“.
Prodaja će se izvršiti onom licu koje ponudi najveću cijenu.
U slučaju da dva ili više ponuđača ponudi jednaku cijenu, dalji tok nadmetanja će se vršiti neposrednim nadmetanjem do postizanja najviše cijene.
Ponude se primaju do 15.11.2017. godine do 12:00 sati.
Neblagovremene ponude i ponude ispod početne cijene neće se uzeti u razmatranje.
Ukoliko u datom roku ponudu dostavi samo jedan ponuđač, licitacija će biti punovažna ukoliko je ponuđena cijena iznad utvrđene početne cijene motornog vozila.
Prodaja će se obaviti po načelu „viđeno – kupljeno“ što isključuje sve naknadne reklamacije i prigovore kupca upućene prodavcu po pitanju eventualnih nedostataka.

III Pravo učešća na javnoj prodaji – licitaciji imaju sva zainteresovana pravna i fizička lica.

IV Vozilo se može pogledati svaki radni dan u vremenu od 08:00 do 16:00 sati.
Kontakt telefon: 061/182-510.

V Javno otvaranje prispjelih ponuda će se održati dana 15.11.2017. godine u prostorijama JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo, ulica: Halilovići br. 45 (Centar za edukaciju, sport i rekreaciju „Safet Zajko“ Halilovići) sa početkom u 12:30 sati.


Dijeli :

Komentari


Damir
Damir
08 Nov 2017 11:37 PM
Koja je zadnja za Volva ?

Dodajte novi komentar

 Vaš komentar je uspješno poslan. Hvala vam!   Osvježi
Greška: Molimo pokušajte ponovo