Općinsko vijeće Novi Grad usvojilo godišnji izvještaj JP “Lokom”

  • Općinsko vijeće Novi Grad usvojilo godišnji izvještaj JP “Lokom”
  • DSCF9136
  • DSCF9117
  • DSCF9178
  • DSCF9223

Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo jučer je razmatralo i usvojilo izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javnog preduzeća “Lokom” d.o.o., koje je u prošloj godini ostvarilo najveći promet od osnivanja u iznosu od 3,2 miliona konvertibilnih maraka.

Prihod ovog preduzeća i Veterinarske stanice, koja posluje u sklopu njega je 2 miliona KM, dok se 1,2 miliona KM odnose na poslove iz prenesene nadležnosti, koje obavlja za Općinu. 

Vijećnici su pohvalili rad ovog preduzeća i napredak u radu i razvoju. Istaknuta je činjenica da je JP „Lokom“ prije svega osnovan radi upravljanja i održavanja sportskih i kulturnih objekata u vlasništvu Općine, ali da je na putu svoga razvoja i djelovanja znatno proširio djelatnosti rada, posebno u oblasti komunalnih aktivnosti.

Objekte koje održava i kojima upravlja ovo preduzeće u prošloj godini je posjetilo više od pola miliona građana. Osim što upravlja i održava sportske objekte i sportske terene, među kojima i stadion Otoka “Lokom” tokom 24 sata obezbjeđuje sve objekte i parkinge kojima upravlja. Radi i određene komunalne poslove, kao što su održavanje spomen-obilježja, hair česmi, fontana, lokalnih vodovoda i sl. a od prošle godine i sanaciju udarnih rupa na lokalnim saobraćajnicama. U prošloj godini sanirali su 620 udarnih rupa, odnosno 4.118 metara kvadratnih ulica.

Vijećnici su istakli da je to jedno od rijetkih javnih preduzeća u Kantonu Sarajevo koje posluje sa dobitkom, a ako se u obzir uzme činjenica da je 2012. godinu završilo sa gubitkom od 111.379 KM, može se sa sigurnošću kazati da je prethodna godina bila rekordna po ostvarenim prihodima.

Također je rečeno da je preduzeće putem Veterinarske stanice odigralo najvažniju ulogu u borbi sa problemom pasa lutalica u Kantonu Sarajevo. To je jedina Veterinarska stanica koja trenutno radi taj dio posla u Kantonu Sarajevo, opslužuje Higijenski servis Novog Grada i Higijenski servis JP „Rad“.

Posebna pažnja posvećena je aktivnostima poljoprivrednog proizvodno - edukativnog poligona na Mojmilu i razvoja poljoprivredne proizvodnje na području općine Novi Grad, na kojem su u protekloj godini proizvedene velike količine hrane, i data osnovna znanja građanima koji se žele baviti poljoprivrednom proizvodnjom.

„Širok spektar aktivnosti je bio u 2019. godini, samim tim što je dvotrećinska većina vijećnika podržala izvještaj o radu preduzeća u prošloj godini, govori da je preduzeće kvalitetno obavilo svoj posao. Imamo dobre rezultate u 2019. godini, a 2020. godina nam je u samom startu sa koronavirusom postavila značajne izazove. Prije svega zato što je jedan od glavnih zadataka „Lokom-a“ organizovanje sportskih terena i sportskih dvorana na području općine Novi Grad, a sport u ovome vremenu nije gotovo ni radio, niti je imao svojih aktivnosti, tako da će 2020. godina biti vrlo izazovna“, kazao je Emir Dedović, pomoćnik načelnika za finansije Općine Novi Grad.

Vijeće je također jednoglasno usvojilo zaključak kojim se zadužuju općinske službe da u narednom periodu pripreme revidiranu strategiju i viziju poslovanja JP „Lokom“ u skladu sa trenutnim i budućim djelovanjem.

Na sjednici je usvojen i izvještaj o stanju poslovnih prostora, garaža i skloništa sa osvrtom na izvršenu naplatu zakupnina za izdate prostore, garaže i skloništa za 2019. godinu, kao i izvještaj o radu savjeta mjesnih zajednica na području općine za prošlu godinu, te izvještaj o realizaciji Odluke o stipendiranju učenika i studenata za školsku 2019/20. godinu. Jednoglasno je usvojen izvještaj o realizaciji Programa prehrane raseljenih lica, povratnika i socijalno ugroženih građana u 2019. godini.

Vijećnicima je prezentirana informacija o poduzetim aktivnostima nadležnih službi Općine Novi Grad Sarajevo u vezi nelegalne izgradnje stambeno – poslovnog objekta, u ulici Gandijeva, u naselju Dobrinja IV, za čiju je izgradnju Općina Istočna Ilidža izdala odobrenje za građenje.U tom smislu Vijeće je dalo punu podršku aktivnostima koje provode službe Općine Novi Grad, prije svega Pravobranilaštvo i Služba za urbanizam, stambene, imovinsko – pravne geodetske poslove i katastar nekretnina.

Donesen je i zaključak kojim se Služba Općinskog vijeća zadužuje da se razmatrana informacija uputi službenim putem Skupštini, Pravobranilaštvu, premijeru, Ministarstvu pravde i Ministarstvu prostornog uređenja KS.

Razmatrane su i informacija o stanju provedbeno - planske dokumentacije na području općine, informacija o statusu provedbe Akcionog plana prioritetnih projekata Strategije razvoja Općine Novi Grad Sarajevo zaključno sa 2019. godinom, informacija o poslovanju privrede i stanju u oblasti zaposlenosti sa pregledom realizacije mjera i podsticaja privredi i zapošljavanju na teritoriji Novog Grad Sarajevo na kraju 2019. godine, informacija o stanju protivpožarne zaštite na području Novog Grada, sa prijedlogom mjera i aktivnosti u ljetnom periodu, zatim informacija o ostvarenim pravima na zdravstvenu zaštitu po Zakonu o dopunskim pravima boraca - branitelja BiH putem Službe za boračka pitanja, rad, socijalna pitanja i zdravstvo, te informacija o pravu na zdravstvenu zaštitu lica iz Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom za 2019. godinu

Dijeli :

Dodajte novi komentar

 Vaš komentar je uspješno poslan. Hvala vam!   Osvježi
Greška: Molimo pokušajte ponovo