J A V N I O G L A S za prijem radnika u JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo na određeno vrijeme

br.47/14), člana 4. Pravilnika o radu JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevobr. 1118/16 od 30.11.2016.godine, br.771/17 od 27.04.2017.godine, br.912/17 od 31.05.2017.godine, br.1122/17 od 28.07.2017.godine, br.223/18 od 26.03.2018.godine, br.1169/18 od 08.08.2018.godine, br. 1857/18 od 30.11.2018. godine, br. 186/19 od 28.02.2019.godine, br.311/09 od 28.03.2019.godine i br. 1026/19 od 10.07.2019.godine, br. 1455/19 od 30.09.2019. godine, br. 251/20 od 25.02.2020. godine, br. 855/20 od 28.05.2020. godine, br. 1115/20 od 03.07.2020. godine, br.2307/21 od 25.10.2021.godine  i člana 1. Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za prijem radnika u JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo na određeno/neodređeno vrijeme br. 3130/21od22.12.2021. godine Direktor raspisuje

 

JAVNIO G L A S

za prijem radnika u JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevona određeno i neodređeno vrijeme

 

Pozicija br. 1. Kuhar......................………......2 izvršioca na određeno vrijeme, na 1 godinu dana,

Pozicija br. 2. Pomoćnik kuhara....………...... 3 izvršioca na određeno vrijeme, na 1 godinu dana,

Pozicija br. 3. Konobar ….……………….…. 5izvršioca na određeno vrijeme, na 1 godinu dana,

Pozicija br. 4. Referent za finansijsko-operativne poslove… 1 izvršioc na određeno vrijeme, na 1 godinu dana,

Pozicija  br. 5. Poljoprivredni radnik.......….... 1 izvršioc na određeno vrijeme, na 1 godinu dana,

Pozicija  br. 6. Higijeničar………..……….....3 izvršioca na određeno  vrijeme, na 1 godinu dana,

Pozicijabr.7. Vozač/kurir……………......… 1 izvršioc na određenovrijeme, na 1 godinu dana,

Pozicijabr. 8. Radnik na održavanju površinskih slojeva lokalnih cesta.... 3 izvršioca, na neodređeno vrijeme.

 

Pozicija br. 1. – Kuhar

Opis poslova:

-          obavlja poslove organizovanja, plаnirаnjе i priprеmanje hrаnе u ugostiteljskom objektu  kojim upravlja Preduzeća,

-          vrši nаdglеdаnjе i kооrdinаciјu rаdа u prostoru kuhinje;

-          provjera kvаlitеtа hrаnе;

-          mjerenje i mješanje sаstојаkа prеmа rеcеptimа i osobnom sudu;

-          rеgulirаnjе tеmpеrаturе pеći i оstаlе оprеmе zа kuhanje,

-          vodi brigu o sanitarno-higijenskim uslovima i čistoći kuhinjе,

-          čišćenje оprеmе zа kuhanje u cilju оbеzbеđivаnjа bezbjednih i higiјеnskih pоstupаkа u vеzi hrаnе;

-          rukоvаnjе kаbаstоm kuhinjskоm оprеmоm kао štо su rоštilji, rеšеtkе/tave.  

-          odgovoran je za zadužena materijala sredstva, te blagovremeno, kvalitetno i ažurno obavljanje povjerenih mu poslova i zadataka,

-          u skladu sa realnim potrebama Preduzeća, a po nalogu Uprave, obavlja i druge poslove.

Za svoj rad je odgovoran Šefu Službe ugostiteljstva, Izvršnom direktoru Sektora odnosno Direktoru Preduzeća. Prosječna osnovna plata: 980,00 KM

 

Pozicija br. 2. – Pomoćnik kuhara

Opis poslova:

-          obavlja poslove vezane za pripremanje jela,  te poslove pripreme i serviranje hrane u prostoru kuhinje, 

-          vodi brigu o sanitarno-higijenskim uslovima radnog prostora i  posuđa u kuhinji i higijenskoj ispravnosti inventara, opreme i namirnica,

-          obavlja sve pomoćne poslove za spravljanje hrane i slastica,

-          odgovoran je za zadužena materijala sredstva, te blagovremeno, kvalitetno i ažurno obavljanje povjerenih mu poslova i zadataka,

-          u skladu sa realnim potrebama Preduzeća, a po nalogu Uprave, obavlja i druge poslove.

Za svoj rad je odgovoran Šefu Službe ugostiteljstva, Izvršnom direktoru Sektora odnosno Direktoru Preduzeća. Prosječna osnovna plata: 630,00 KM

 

Pozicija br. 3. – Konobar

Opis poslova:

-          priprema stоlоva i stolica za goste;

-          dоčеkivаnjе gostiju i prеdstаvljаnjе mеniја i listе pićа;

-          dаvаnjе savjeta u vеzi izbоrа hrаnе i pićа;

-          uzimаnjе pоrudžbinа zа hrаnu i/ili pićе i prеnоšеnjе pоrudžbinа u kuhinju;

-          sеrvirаnjе hrаnе i pićа gostima zа stоlоvimа;

-          čišćеnjе stоlоvа i vrаćаnjе pоsuđа i pribоrа zа јеlо u kuhinju;

-          izdаvаnjе rаčunа, prihvаtаnjе plаćаnjа i rukоvаnjе mаšinаmа zа prоdајu i rеgistаr-kаsаmа,

-          u skladu sa realnim potrebama Preduzeća, a po nalogu Uprave, obavlja i druge poslove.

Za svoj rad je odgovoran Šefu Službe ugostiteljstva, Izvršnom direktoru Sektora odnosno Direktoru Preduzeća.

Prosječna osnovna plata: 630,00 KM

 

Pozicija br. 4. – Referent za finansijsko-operativne poslove

Opisposlova:

-          vrši sve pripremne finansijske poslove potrebne za dalju obradu od strane ugovorene Agencije za računovodstvo,

-          vodi knjigu ulaznih faktura i knjigu izlaznih faktura,

-          vrši plaćanja po svim fakturama,

-          vodi blagajnu i vrši plaćanja gotovim novcem,

-          vrši kontrolu naplate po svim fakturama,

-          odgovoran je za zakonitost, blagovremenost i tačnost povjerenih mu poslova i zadataka,

-          obavlja i druge poslove po nalogu Uprave,

-          za svoj rad direktno je odgovoran Upravi Preduzeća.

Prosječna osnovna plata: 785,00 KM

 

Pozicija br. 5. – Poljoprivredni radnik

 Opis poslova:

Opisposlova:

-          pripremazemljišta i mjestazаsаđеnjеuzkоrišćеnjеručnоgalata i јеdnоstаvnihmаšinа,

-          sаđеnje i presаđivаnjeusjeva;

-          оdržаvаnjеzasađenih i nezasađenihpovršinazalijevanjem, pljevljenjem i kоšеnjеm;

-          rаzmnоžаvаnje, sаđеnjа i kоnzеrvirаnjаsjemenja, mlаdicа i lukоvicа;

-          njegovanje biljki ručnim zaljevanjem i pljevljenjem i njegovanje usjeva ručnо ili uz kоrištenje ručnоg alata;

-          skupljаnjеpоvrćа i оstаlihusjeva;

-          оdrеđivаnjеkvаlitеtа, sоrtirаnjе, slаgаnjе u gоmilе i pаkоvаnjеprоizvоdа u аmbаlаžе;

-          izvоđеnjеmаnjihpоprаvkinаоpremi, plastenicima i оgrаdаmа.

-          odgovoran je za zadužena materijala sredstva, te blagovremeno, kvalitetno i ažurno obavljanje povjerenih mu poslova i zadataka,

-          u skladu sa realnim potrebama Preduzeća, a po nalogu Uprave, obavlja i druge poslove.

Za svoj rad je odgovoran Rukovodiocu Podružnice, Izvršnom direktoru Sektora odnosno Direktoru Preduzeća

 

Prosječna osnovna plata:  710,00 KM

 

 

Pozicija br. 6.  - Higijeničar

 Opis poslova:

-          prema utvrđenom rasporedu i terminima obavlja poslove čiščenja i održavanja čistoće i urednosti objekata Preduzeća, pripadajućih dijelova, prostorija, uređaja i opreme koje služe redovnoj upotrebi,

-          vodi evidenciju rasporeda čišćenja, iznosi potrebe za sredstvima i priborom za čišćenje, uočava nedostatke i oštečenja na objektima i opremi, te po istim upoznaje Referenta za objekte i tehničku podršku,

-          odgovoran je za zadužena materijalo-finansijska sredstva, te blagovremeno, kvalitetno i ažurno obavljanje povjerenih mu poslova i zadataka,

-          u skladu sa realnim potrebama Preduzeća, a po nalogu Uprave preduzeća, obavlja i druge poslove,

Za svoj rad je odgovoran Izvršnom direktoru Sektora odnosno Direktoru Preduzeća.

Prosječna osnovna plata: 610,00 KM

 

Pozicija br. 7. – Vozač/kurir

Opis poslova:

-          Vrši poslove vozača za potrebe Preduzeća,

-          odgovara za tehničku i funkcionalnu ispravnost vozila koje koristi,

-          vodi evidenciju o korištenju i održavanju vozila

-          obavlja kurirske poslove za potrebe Preduzeća,

-          vrši dostavljanje obične i klasificirane pošte,

-          vodi odgovarajuće evidencije o dostavljanju pošte i vraćanju određene pošte u arhivu,

-          otprema poštu putem PTT službe, po potrebi odnosi poštu direktno na adresu primaoca,

-          obavlja i sve druge poslove po nalogu Uprave Preduzeća,

 Za svoj rad neposredno je odgovoran Izvršnom direktoru Sektora odnosno Direktoru Preduzeća.

Prosječna osnovna plata: 710,00 KM

 

Pozicija br. 8. Radnik na održavanju površinskih slojeva lokalnih cesta

Opis poslova:

-       poduzima sve potrebne mjere i radnje na sanaciji oštećenja i udarnih rupa na lokalnim cestama,

-       pristupa popravci udarne rupe obradom rubova tretirane rupe,

-       prikuplja odronjeni asfaltni materijal, te utovara i odvozi uklonjeni materijal na deponiju,

-       vrši čišćenje, premazivanje rubova i špricanje jama bitumenskom emulzijom,

-       priprema podlogu za postavljanje novih ivičnjaka,

-       doprema i  ručno ugrađuje asfaltnu mješavinu s nabijanjem iste,

-       vrši uklanjanje oštećenih ivičnjaka,

-       doprema ivičnjak od betona otpornog na smrzavanje i soli i ugrađuje isti na podlogu od betona,

-       poduzima manje zahvate na ugrađivanju novih ivičnjaka, te radnje na sanaciji oštećenja ivičnjaka,

-       vrši utovar i odvoz uklonjenog materijala na deponiju,

-       obavlja i druge poslove po nalogu Uprave Preduzeća;

Za svoj rad odgovoran je Šefu Službe, Izvršnom direktoru sektora odnosno Direktoru Preduzeća.

Prosječna osnovna plata: 710,00 KM.

 

Kandidati moraju ispunjavati opće uslove propisane zakonom i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o raduJP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo kako slijedi:

 

Opći uslovi za sve pozicije:

1.       Da je državljanin Bosne i Hercegovine,

2.       Da je punoljetan, 

3.       Da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,

4.       Da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova sistematizovanih radnih mjesta,

5.       Da se protiv lica kandidata ne vodi krivični postupak.

 

Posebni uslovi za sve pozicije:

Pozicija br. 1. Kuhar:

-          diploma Ugostiteljsko-turističke škole smjer Specijalista kuhar,

-          potvrda ili uvjerenje o radnom iskustvu na poslovima kuhara od minimalno 3 godine

 

Pozicija br. 2. Pomoćni kuhar

-          diploma SSS ili diploma OŠ

-          obavezno radno iskustvo od minimalno 6 mjeseci

 

Pozicija br. 3. Konobar

-          diploma SSS - III stepen

-          obavezno radno iskustvo od minimalno 6 mjeseci

 

Pozicija br. 4. Referent za finansijsko-operativne poslove:

-          SSS – IV stepen društvenog ili tehničkog smjera

-          Obavezno radno iskustvo od minimalno 1godinu

-          poznavanje rada na računaru

 

Pozicija  br. 5. Poljoprivredni radnik:

-          diploma SSS ili diploma OŠ

-          obavezno radno iskustvo od minimalno 6 mjeseci

 

Pozicija  br. 6. Higijeničar:

-          diploma OŠ/SSS

-          obavezno radno iskustvo od minimalno 6 mjeseci

 

Pozicija br. 7.Vozač/kurir:

-          diploma SSS, društvenog ili tehničkog smjera

-          obavezno radno iskustvo od minimalno 6 mjeseci

-          vozačka dozvola „B“ kategorije

 

Pozicija br. 8. Radnik na održavanju površinskih slojeva lokalnih cesta:

-          diploma SSS – III/IV stepen društvenog ili tehničkog smijera

-          obavezno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima od minimalno 2 godine

 

Uz prijavu na Javni oglas kandidati za sve pozicije trebaju podnijeti kraću biografiju i sljedeću dokumentaciju /original ili ovjerenu kopiju/ ne stariju od šest mjeseci:

-          Cipsova prijava mjesta boravka,

-          Izvod iz matične knjige rođenih,

-          Uvjerenje o državljanstvu,

-          Lična karta,

-          Diplomu o vrsti i stepenu školske spreme koja je određena u posebnim uslovima za poziciju,

-          Dokaz o radnom iskustvu u dužini trajanja koja je određena u posebnim uslovima za poziciju (potvrda ili uvjerenje izdato od predhodnog poslodavca).

-          Certifikat ili diploma o poznavanju rada na računaru (za poziciju br. 3. Referent na finansijsko-operativne poslove)

-          Vozačka dozvola „B“ kategorije (za poziciju br. 7.Vozač/kurir).

 

Kandidati koji se žele prijaviti na više pozicija trebaju dostaviti posebne prijave za svaku poziciju za koju se prijavljuju i uz svaku prijavu dostaviti traženu dokumentaciju u ovjerenoj kopiji.

Kandidati koji ispunjavaju uslove propisane tekstom javnog oglasa će biti obavješteni, putem telefona navedenog u prijavi, o mjestu i vremenu održavanja pismenog i usmenog ispita. Pitanja za pismeni ispit, za sve pozicije, su objavljena na internet stranici Preduzeća.Prednost pri zapošljavanju imaju kandidati u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima boraca-branitelja i Uredbom o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo. Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentom (potvrda, uvjerenje i sl.) koji prilažu u ovjerenoj kopiji prilikom prijave na javni oglas. Kandidati kojiIzabrani kandidati koji se primaju u radni odnos na određeno vrijeme podliježu obavezi probnog rada u trajanju od jednog mjeseca. Izabrani kandidati dužni su prije zaključenja ugovora o radu dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji: Uvjerenje o nekažnjavanju i Ljekarsko uvjerenje.Svi kandidati se primaju u radni odnos na puno radno vrijeme sa mjestom rada u Sarajevu. Kontakt telefon za sve dodatne informacije: 033/774-599, kontakt mail adresa: info@lokom.ba Javni oglas ostaje otvoren 10 dana od dana objave na internet stranici JU Služba za zapošljavanje KS, oglasnoj ploči i internet stranici Preduzeća.

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili preporučeno na adresu:

JP „LOKOM“ d.o.o.Sarajevo, ulica Halilovići br. 45, 71 000 Sarajevo,

Komisija za provođenje postupka prijema radnika u radni odnos sa naznakom:

"Prijava na Javni oglas za prijema radnika u radni odnos JP''LOKOM'' d.o.o. Sarajevo sa navedenim brojem i nazivom pozicije za koju se prijavljuju

„NE OTVARAJ“

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

Dijeli :

Dodajte novi komentar

 Vaš komentar je uspješno poslan. Hvala vam!   Osvježi
Greška: Molimo pokušajte ponovo

Obrazac za narudžbu

 Vaša narudžba je uspješno poslana. Kontaktirati ćemo vas što prije.
Greška: Molimo pokušajte ponovo