JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje na poziciju Predsjednika i članova Odbora za reviziju Javnog preduzeća za upravljanje, zaštitu i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novi Grad Sara

 

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine     (''Službene novine Federacije BiH '', broj 12/03.,  broj 34/03 ), Statuta Javnog  preduzeća za upravljanje, zaštitu i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novi Grad Sarajevo ''LOKOM'' d.o.o. Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo br. 15/13, br.47/14., br.29/18.) člana 7. Odluke o standardima i kriterijima za imenovanje na poziciju Predsjednika i članova Odbora za reviziju JP ''LOKOM'' d.o.o. Sarajevo broj 156/12 od 29.02.2012. godine, te Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje na poziciju Predsjednika i članova Odbora za reviziju broj 545/21 od 02.03.2021. godine, Nadzorni odbor JP '' LOKOM '' d.o.o. objavljuje:

 

 

JAVNI OGLAS

 

za izbor i imenovanje na poziciju Predsjednika i članova Odbora za reviziju

Javnog  preduzeća za upravljanje, zaštitu i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novi Grad Sarajevo

'' LOKOM '' d.o.o. Sarajevo

 

 I          PREDMET JAVNOG OGLASA

 

            Objavljuje se Javni oglas za izbor i imenovanje na poziciju Predsjednika i članova Odbora za reviziju

Javnog  preduzeća za upravljanje, zaštitu i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novi Grad Sarajevo

''LOKOM'' d.o.o. Sarajevo u kojem Općina Novi Grad Sarajevo, kao Osnivač, ima pravni interes, i u kojem, prema važećim Zakonima, pravilima i propisima ima zakonito pravo imenovanja.

           

Oglašavaju se sljedeće pozicije:

-        Predsjednik Odbora za reviziju                                  1 izvršilac,

-        Član Odbora za reviziju                                              2 izvršioca.

 

II         OPIS POZICIJE ČLANOVA ODBORA ZA REVIZIJU

 

-        imenovati vanjskog revizora,

-        razmotriti godišnju strategiju rizika i plan revizije u kojima su prikazane pojedinosti u pogledu rizičnih područja i revizija koje će se izvršiti, te osigurati da prijavljena pitanja budu bez odlaganja i na odgovarajući način korigovana,

-        dati mišljenje Nadzornom odboru o finansijskim izvještajima na polugodišnjem i godišnjem nivou,

-        dati mišljenje Nadzornom odboru, na prijedlog Uprave, o načinu raspodjele dobiti odnosno pokrića gubitaka,

-        dati preporuke Upravi o uočenim nepravilnostima,

-        podnositi  Nadzornom odboru sažete mjesečne izvještaje o svojim aktivnostima,

-        podnijeti Skupštini Izvještaj o radu,

-        donijeti Poslovnik o radu Odbora za reviziju,

-        obavljati i druge poslove u skladu sa Zakonom.

 

III        MANDAT

 

            Izbor i imenovanje Predsjednika i člana Odbora za reviziju vrši se istovremeno na mandatni period od 4 (četiri) godine, od dana imenovanja.

            Konačno imenovani članovi imaju pravo na novčanu naknadu za rad u Odboru za reviziju.

            Visinu novčane naknade utvrđuje Skupština Preduzeća.

 

 

 

 

IV        USLOVI ZA POZICIJE PREDSJEDNIKA I ČLANA ODBORA ZA REVIZIJU

 

Kandidati za imenovanje na tražene pozicije moraju ispunjavati opšte i posebne uslove.

           

Opšti uslovi za imenovanje:

-        Da je državljanin BiH,

-        Da je stariji od 18 godina i da nije stariji od 65 godina na dan imenovanja,

-        Da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,

-        Da se na njega ne odnosi član IX .  1. Ustava Bosne i Hercegovine,

-        Da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drigim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine,

-        Da nije osuđivan za krivična djela i za privredni prijestup i da se protiv njega ne vodi krivični postupak nespojiv sa dužnošću u Odboru za reviziju,

-        Da nije lice kojem je Presudom Suda zabranjeno obavljati aktivnost u nadležnosti Odbora za reviziju,

-        Da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje poslova u Odboru za reviziju ,

-        Da ne obavlja dužnost, aktivnosti ili da nije na položaju koji dovodi do sukoba interesa, shodno Zakonu o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH‘’,broj 70/08).

 

Posebni uslovi za imenovanje na poziciju Predsjednika Odbora za reviziju:

-        Visoka stručna sprema (VII stepen) ekonomskog  smjera,

-        Najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima finansija i računovodstva,

-        Certifikat ovlaštenog revizora,

-        Da nije član više od jednog Upravnog odbora, Nadzornog odbora  ili Odbora za reviziju,

-        Da nema privatni, finansijski interes u Javnom preduzeću u čiji se Odbor za reviziju kandiduje u smislu člana 2. tačka 1.2. Zakona o ministarskim, vladinim i drigim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine. 

 

Posebni uslovi za imenovanje na poziciju člana Odbora za reviziju:

-        Visoka stručna sprema ekonomskog smjera ili društvenog smjera-ptavni fakultet, (VII stepen),

-        Najmanje 3 godina radnog iskustva na poslovima finansija i računovodstva,

-        Da nije član više od jednog Upravnog odbora, Nadzornog odbora  ili Odbora za reviziju.

-        Da nema privatni, finansijski interes u Javnom preduzeću u čiji se Odbor za reviziju kandiduje u smislu člana 2. tačka 1.2. Zakona o ministarskim, vladinim i drigim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine. 

 

Ostali kriteriji za imenovanje:

-        Sposobnost za savjesno, odlučno i odgovorno obavljanje pozicije,

-        Sposobnost nepristrasnog donošenja odluka,

-        Sposobnost tumačenja i primjene zakona i drugih propisa, naročito iz djelatnosti Preduzeća,

-        Komunikacijske i organizacijske sposobnosti,

-        Sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima i sklonost timskom radu,

-        Rezultati rada ostvareni tokom karijere, uključujući i preporuke poslodavca,

-        Poznavanje privrednog prava i ukupnog zakonodavstva na području djelovanja Nadzornog odbora, a posebno djelatnosti Preduzeća za koju se kandiduje.

 

 

 

 

 

 

V          POTREBNI DOKUMENTI

 

            Kandidati su dužni uz prijavu, koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, priložiti orginalne dokumente ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata :

-        Izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci),

-        Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

-        Ovjerenu kopiju lične karte i prijave o mjestu boravka,

-        Ovjerenu kopiju Diplome o završenom VSS-u,

-        Uvjerenje – potvrdu o radnom iskustvu u struci,

-        Certifikat ovlaštenog revizora,(za poziciju br.1)

-        Uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup i da se protiv njega ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca),

-        Ovjerene pojedinačne izjave na ostale okolnosti iz tačke IV. koje se odnose na opšte i posebne uslove za imenovanje.

 

VI        OSTALE NAPOMENE

 

            Kandidati sa kojima se u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava ne stupi u kontakt, neće biti uzeti u razmatranje u daljem procesu imenovanja.

            Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa užim izborom biti će pozvani na intervju.

            Kandidati koji budu ušli na listu sa užim izborom su dužni, prije intervjua, dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatu.

            Kandidati koji budu pozvani na intervju dužni su u toku njegovog trajanja popuniti obrazac u kome su dužni iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog imenovanja.

            Na osnovu provjere kvalifikacija i iskustva prijavljenih kandidata i obavljanog intrevjua Komisija za provođenje postupka izbora i imenovanja kandidata na poziciju Predsjednika i članova Odbora za reviziju će, putem pisane preporuke, predložiti rang listu najuspješnijih kandidata na dalji postupak i konačno imenovanje.

            Konačno imenovanje članova Odbora za reviziju, na prijedlog Osnivača i Nadzornog odbora, vrši Skupština Javnog preduzeća.

            Oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana njegovog objavljivanja u ''Službenim novinama FederacijeBiH '' a isti će se objaviti u dnevnom listu ''Oslobođenje», web-stranici i oglasnoj ploči JP «LOKOM» d.o.o. Sarajevo.

 

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili preporučeno na adresu:

            JP „LOKOM“ d.o.o.Sarajevo, ulica Halilovići br.45,

«Komisija za provođenje postupka izbora i imenovanja na poziciju Predsjednika i članova Odbora za reviziju JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo »,

sa naznakom:

-          Ne otvaraj,

-          Prijava na Javni oglas za izbor i imenovanje na poziciju na poziciju Predsjednika i članova Odbora za reviziju JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo».

 

            Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

 

 

 

 

 

Dijeli :

Dodajte novi komentar

 Vaš komentar je uspješno poslan. Hvala vam!   Osvježi
Greška: Molimo pokušajte ponovo

Obrazac za narudžbu

 Vaša narudžba je uspješno poslana. Kontaktirati ćemo vas što prije.
Greška: Molimo pokušajte ponovo