JAVNI OGLAS za prijem radnika u JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo na određeno vrijeme

Na osnovu člana 32. Statuta JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" br. 15/13,47/14), člana 4. Pravilnika o radu JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo br. 1118/16 od 30.11.2016.godine, br.771/17 od 27.04.2017.godine, br.912/17 od 31.05.2017.godine, br.1122/17 od 28.07.2017.godine, br.223/18 od 26.03.2018.godine, br.1169/18 od 08.08.2018.godine, br. 1857/18 od 30.11.2018. godine, br. 186/19 od 28.02.2019.godine, br.311/09 od 28.03.2019.godine i br. 1026/19 od 10.07.2019.godine, br. 1455/19 od 30.09.2019. godine, br. 251/20 od 25.02.2020. godine, br. 855/20 od 28.05.2020. godine, br. 1115/20 od 03.07.2020. godine i člana 1. Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za prijem radnika u JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo na određeno vrijeme br. 1202/20 od 24.07.2020. godine Direktor raspisuje

 

J A V N I   O G L A S

za prijem radnika u JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo na određeno vrijeme

 

Pozicija  br. 1. Pomoćnik kuhara ............. 2 izvršioca na određeno vrijeme, na 1 godinu;

Pozicija  br. 2. Konobar ........................... 1 izvršioc na određeno vrijeme, do 31.10.2020. godine;

Pozicija  br. 3. Konobar ........................... 7 izvršioca na određeno vrijeme, na 1 godinu;

Pozicija  br.4.Referent za sport i rekreaciju.. 2 izvršioca na određeno vrijeme, na 1 godinu;

Pozicija  br. 5. Radnik na parkingu ...........1 izvršioc na određeno vrijeme, do 28.02.2021. godine;

Pozicija  br. 6. Poljoprivredni radnik.........1 izvršioc na određeno vrijeme, do 31.12.2020. godine;

Pozicija  br. 7. Poljoprivredni radnik.........1 izvršioc na određeno vrijeme, na 1 godinu;

Pozicija br. 8. Pomoćni radnik.................. 1 izvršioc na određeno vrijeme, na 1 godinu;

Pozicija  br. 9. Saradnik za poljoprivredu. 1 izvršioc na određenu vrijeme, na 1 godinu;

Pozicija br. 10. Higijeničar........................ 2 izvršioca na određeno vrijeme, na 1 godinu;

Pozicija br. 11. Radnik na obezbjeđenju .. 2 izvršioca na određeno vrijeme, do 28.02.2021. godine;

Pozicija  br. 12. Radnik za održavanje površinskih slojeva lokalnih cesta ...  1 izvršioc na određeno vrijeme, na 1 godinu.

 

Pozicija br. 1 -  Pomoćnik kuhara na određeno vrijeme, na 1 godinu dana

Opis poslova:

-          obavlja poslove vezane za pripremanje jela,  te poslove pripreme i serviranje hrane u prostoru kuhinje, 

-          vodi brigu o sanitarno-higijenskim uslovima radnog prostora i  posuđa u kuhinji i higijenskoj ispravnosti inventara, opreme i namirnica,

-          obavlja sve pomoćne poslove za spravljanje hrane i slastica,

-          odgovoran je za zadužena materijala sredstva, te blagovremeno, kvalitetno i ažurno obavljanje povjerenih mu poslova i zadataka,

-          u skladu sa realnim potrebama Preduzeća, a po nalogu Uprave, obavlja i druge poslove.

Za svoj rad je odgovoran Šefu Službe ugostiteljstva, Izvršnom direktoru Sektora odnosno Direktoru Preduzeća.

Prosječna osnovna plata: 630,00 KM

 

Pozicija br. 2 –Konobar na određeno vrijeme do 31.10.2020. godine

Opis poslova:

-          priprema stоlоva i stolica za goste;

-          dоčеkivаnjе gostiju i prеdstаvljаnjе mеniја i listе pićа;

-          dаvаnjе savjeta u vеzi izbоrа hrаnе i pićа;

-          uzimаnjе pоrudžbinа zа hrаnu i/ili pićе i prеnоšеnjе pоrudžbinа u kuhinju;

-          sеrvirаnjе hrаnе i pićа gostima zа stоlоvimа;

-          čišćеnjе stоlоvа i vrаćаnjе pоsuđа i pribоrа zа јеlо u kuhinju;

-          izdаvаnjе rаčunа, prihvаtаnjе plаćаnjа i rukоvаnjе mаšinаmа zа prоdајu i rеgistаr-kаsаmа,

-          u skladu sa realnim potrebama Preduzeća, a po nalogu Uprave, obavlja i druge poslove.

Za svoj rad je odgovoran Šefu Službe ugostiteljstva, Izvršnom direktoru Sektora odnosno Direktoru Preduzeća.

Prosječna osnovna plata: : 630,00 KM

 

 

 

Pozicija br. 3 – Konobar na određeno vrijeme, na 1 godinu dana

Opis poslova:

-          priprema stоlоva i stolica za goste;

-          dоčеkivаnjе gostiju i prеdstаvljаnjе mеniја i listе pićа;

-          dаvаnjе savjeta u vеzi izbоrа hrаnе i pićа;

-          uzimаnjе pоrudžbinа zа hrаnu i/ili pićе i prеnоšеnjе pоrudžbinа u kuhinju;

-          sеrvirаnjе hrаnе i pićа gostima zа stоlоvimа;

-          čišćеnjе stоlоvа i vrаćаnjе pоsuđа i pribоrа zа јеlо u kuhinju;

-          izdаvаnjе rаčunа, prihvаtаnjе plаćаnjа i rukоvаnjе mаšinаmа zа prоdајu i rеgistаr-kаsаmа,

-          u skladu sa realnim potrebama Preduzeća, a po nalogu Uprave, obavlja i druge poslove.

Za svoj rad je odgovoran Šefu Službe ugostiteljstva, Izvršnom direktoru Sektora odnosno Direktoru Preduzeća.

Prosječna osnovna plata: : 630,00 KM

 

Pozicija br. 4 – Referent za sport i rekreaciju na određeno vrijeme, na 1 godinu dana

Opis poslova:

-          vrši prijem korisnika dvorana i drugih sportskih objekata po unaprijed utvrđenim programima i terminima,

-          vrši pripremanje i prilagođavanje objekta za navedenu namjenu i izdavanje rekvizita za istu,

-          prati manifestacije i termine, te obezbjeđuje nesmetano odvijanje istih,

-          vodi evidenciju o planiranim i realizovanim terminima korištenja sportskih objekata i opreme,

-          prati stanje objekta i o uočenim nedostacima u pogledu stanja objekta, opreme i uređaja pismeno obavještava Referenta za objekte i tehničku podršku,

-          odgovoran je za svu ne evidentiranu štetu, kao i za štetu o kojoj nije pismeno obavješten Koordinatoru za objekte i tehničku podršku,

-          u slučaju nepredviđenih okolnosti koje ne trpe odlaganje kontaktira nadležne organe,

-          obezbjeđuje ispravno stanje objekta i opreme poslije završetka manifestacije i termina u funkcionalnom i higijenskom smislu,

-          dostavlja sedmične izvještaje o planiranim i realizovanim terminima korištenja sportskih objekata Koordinatoru za sportske aktivnosti,

-          opslužuje vozić za djecu, upravlja vozićem, vrši naplatu karata i održava higijenu na voziću za djecu,

-          obavlja i sve druge poslove po nalogu Uprave,

Za svoj rad direktno je odgovoran Koordinatoru za sportske aktivnosti i Izvršnom Direktoru sektora odnosno Direktoru Preduzeća.

Prosječna osnovna plata: 710,00 KM

 

Pozicija br. 5 – Radnik na parkingu na određeno vrijeme, do 28.02.2021. godine

Opis poslova:

-          obavlja poslove prijema, vrši raspored parkiranja motornih vozila na parkingu i iste čuva od krađe i oštećenja,

-          prati stanje parkinga, isti čisti i održava u urednom stanju, te blagovremeno pismeno obavještava Koordinatora za objekte i tehničku podršku o eventualnim nedostatcima,

-          po potrebi vrši naplatu parkiranja i obavlja ostale poslove vezane za isto,

-          odgovoran je za zadužena materijalo-finansijska sredstva, te blagovremeno, kvalitetno i ažurno obavljanje povjerenih mu poslova i zadataka,

-          u skladu sa realnim potrebama Preduzeća, a po nalogu Uprave, obavlja i druge poslove,

Za svoj rad je odgovoran Izvršnom direktoru Sektora odnosno Direktoru Preduzeća.

Prosječna osnovna plata: : 630,00 KM

Pozicija br.  6 – Poljoprivredni radnik na određeno vrijeme, do 31.12.2020. godine

 Opis poslova:

-          priprema zemljišta i mjesta zа sаđеnjе uz kоrišćеnjе ručnоg alata i јеdnоstаvnih mаšinа,

-          sаđеnje i presаđivаnje usjeva;

-          оdržаvаnjе zasađenih i nezasađenih površina  zalijevanjem, pljevljenjem i kоšеnjеm;

-          rаzmnоžаvаnje, sаđеnjа i kоnzеrvirаnjа sjemenja, mlаdicа i lukоvicа;

-          njegovanje biljki ručnim zaljevanjem i pljevljenjem i njegovanje usjeva ručnо ili uz kоrištenje ručnоg alata;

-          skupljаnjе pоvrćа i оstаlih usjeva;

-          оdrеđivаnjе kvаlitеtа, sоrtirаnjе, slаgаnjе u gоmilе i pаkоvаnjе prоizvоdа u аmbаlаžе;

-          izvоđеnjе mаnjih pоprаvki nа оpremi, plastenicima i оgrаdаmа.

-          odgovoran je za zadužena materijala sredstva, te blagovremeno, kvalitetno i ažurno obavljanje povjerenih mu poslova i zadataka,

-          u skladu sa realnim potrebama Preduzeća, a po nalogu Uprave, obavlja i druge poslove.

Za svoj rad je odgovoran Rukovodiocu Podružnice, Izvršnom direktoru Sektora odnosno Direktoru Preduzeća.

Prosječna osnovna plata: 710,00 KM

 

Pozicija br.  7 – Poljoprivredni radnik na određeno vrijeme, na 1 godinu dana

 Opis poslova:

-          priprema zemljišta i mjesta zа sаđеnjе uz kоrišćеnjе ručnоg alata i јеdnоstаvnih mаšinа,

-          sаđеnje i presаđivаnje usjeva;

-          оdržаvаnjе zasađenih i nezasađenih površina  zalijevanjem, pljevljenjem i kоšеnjеm;

-          rаzmnоžаvаnje, sаđеnjа i kоnzеrvirаnjа sjemenja, mlаdicа i lukоvicа;

-          njegovanje biljki ručnim zaljevanjem i pljevljenjem i njegovanje usjeva ručnо ili uz kоrištenje ručnоg alata;

-          skupljаnjе pоvrćа i оstаlih usjeva;

-          оdrеđivаnjе kvаlitеtа, sоrtirаnjе, slаgаnjе u gоmilе i pаkоvаnjе prоizvоdа u аmbаlаžе;

-          izvоđеnjе mаnjih pоprаvki nа оpremi, plastenicima i оgrаdаmа.

-          odgovoran je za zadužena materijala sredstva, te blagovremeno, kvalitetno i ažurno obavljanje povjerenih mu poslova i zadataka,

-          u skladu sa realnim potrebama Preduzeća, a po nalogu Uprave, obavlja i druge poslove.

Za svoj rad je odgovoran Rukovodiocu Podružnice, Izvršnom direktoru Sektora odnosno Direktoru Preduzeća

Prosječna osnovna plata: 710,00 KM

 

Pozicija br. 8 -  Pomoćni radnik na određeno vrijeme, na 1 godinu dana

Opis poslova:

-        Obavlja manuelne i pomoćne poslove iz svih oblasti registrovanih djelatnosti Preduzeća;

-        Vrši pomoćne radnje na održavanju svih sistema i instalacija (elektorinstalacije, vovodovne instalacije, kanalizacione instalacije, grijne instalacije, klimatizacije, ventilacije)

-        Obavlja manuelne poslove u pripremnim radnjama za održavanje sportskih i drugih aktivnosti,

-        Prati stanje i blagovremeno obavještava Koordinatora za objekte i tehničku podršku o eventualnim nedostatcima i potrebama,

-        Odgovoran je za zadužena materijalno-finansijska sredstva, te blagovremeno, kvalitetno i ažurno obavljanje povjerenih mu poslova i zadataka;

-        Obavlja i druge poslove po nalogu Uprave Preduzeća;

Za svoj rad odgovoran je Koordinatoru za objekte i tehničku podršku i Izvršnom direktoru sektora odnosno Direktoru Preduzeća.

Prosječna osnovna plata: 540,00 KM

 

Pozicija br. 9. -  Saradnik za poljoprivredu na određeno vrijeme, na 1 godinu

Opis poslova:

-          Analiziranje proizvodnih resursa (materijalni i ljudski), potrebe tržišta, te mogućih izvora financiranja,

-          Praćenje i uredno prijavljivanje na sve  javne pozive za poticaje i projekte subvencioniranja poljoprivredne proizvodnje,

-          Poslovi uspostave i razvijanje procesa rada na poljoprivrednom poligonu preduzeća                    (Mojimilo i Bojnik) u području proizvodnje i tržišnog plasmana proizvoda biljnog porijekla (voće i povrće),

-          Planiranje i projektovanje novih nasada, ekoloških organskih uslova proizvodnje, bioloških i fizioloških osobina vrsta bilja,

-          Vođenje svih propisanih i dogovorenih evidencija (radni nalozi, dnevnik proizvodnje, utrošak materijala, i dr.)

Kreiranje i primjenu procedura i postupaka sigurnijeg suzbijanja štetočina i bolesti poljoprivrednih kultura, te djelotvornu zaštitu poljoprivrednog zemljišta i voda.

-          Praćenje ostvarivanja očekivanog kvaliteta proizvoda, odobravanja finalnog proizvoda, učestvovanje u radu tima za kvalitet, osiguravanje obavljanja proizvodnje hrane u skladu s propisima i normama za sigurnost i kvalitet hrane, aktivno učestvovanje u izradi i dorađivanju dokumentacije u sistemima kvalitete i sigurnosti hrane, osiguravanje sljedivosti unutar proizvodnje, odobravanje označavanja proizvoda;

-          Osiguravanje higijenskih uvjeta proizvodnje i pridržavanja Dobre higijenske prakse;

-          Održavanje kvalitetne komunikacije i saradnje s  voditeljima odjeljenja u preduzeću;

-          Provođenje mjera zaštite na radu u proizvodnji.

-          obavlja i druge poslove po nalogu organa Preduzeća i Direktora.

Za svoj rad je odgovoran Rukovodiocu Podružnice, Izvršnom direktoru Sektora odnosno Direktoru Preduzeća.

Prosječna osnovna plata: 1.400,00 KM

 

Pozicija br. 10. – Higijeničar na određeno vrijeme, na 1 godinu dana

Opis poslova:

-          prema utvrđenom rasporedu i terminima obavlja poslove čiščenja i održavanja čistoće i urednosti objekata Preduzeća, pripadajućih dijelova, prostorija, uređaja i opreme koje služe redovnoj upotrebi,

-          vodi evidenciju rasporeda čišćenja, iznosi potrebe za sredstvima i priborom za čišćenje, uočava nedostatke i oštečenja na objektima i opremi, te po istim upoznaje Referenta za objekte i tehničku podršku,

-          odgovoran je za zadužena materijalo-finansijska sredstva, te blagovremeno, kvalitetno i ažurno obavljanje povjerenih mu poslova i zadataka,

-          u skladu sa realnim potrebama Preduzeća, a po nalogu Uprave preduzeća, obavlja i druge poslove,

Za svoj rad je odgovoran Izvršnom direktoru Sektora odnosno Direktoru Preduzeća.

Prosječna osnovna plata: 620,00 KM

 

Pozicija br. 11. – Radnik na obezbjeđenju na određeno vrijeme, do 28.02.2021. godine

Opis poslova:

-          vrši obezbjeđenje lica i zaštitu od krađe, oštećenja i uništenja imovine Preduzeća;

-          dobro poznaje zakone, interne akte i druge propise iz te oblasti;

-          vodi evidenciju ulazaka i izlazaka stranaka i vozila, te ostale evidencije koje su predviđene za određeni objekat;

-          po potrebi prati posjetioce do odredišta;

-          vodi evidenciju ključeva od objekata;

-          zadužen je da ispunjava svoje dnevne norme rada u skladu sa svojom profesijom, efikasno, stručno i profesionalno, a u skladu sa rasporedom na koji ga rasporedi šef službe,

-          na vrijeme preuzima dužnost te prije primopredaje smjene, provjerava ispravnost veze i drugih sredstava, ispravnost stanja objekta koje obezbjeđuje;

-          svakodnevno vrši preglede svih objekata, radnih prostorija, opreme i instalacija i o uočenim nedostacima obavještava nadređenog;

-          preduzima mjere protivpožarne zaštite i u slučaju vatrogasne intervencije obavezan je da pristupi gašenju požara;

-          vodi računa o parkingu za stranke i zaposlene i upozorava na slobodna mjesta;

-          sprečava neovlaštenom licu ili licima ulaz u prostor ili objekt koji osigurava,

-          upozorava lice ili lica da se udalji s prostora ili objekta koji štiti ako se neovlašteno nalazi ili

-          zadržava na tom prostoru, odnosno u objektu,

-          zadržava lice ili lica na prostoru ili objektu koji štiti, a koja je zatekao u obavljanju  

-          kaznenog djela do dolaska policije,

-          sprečava neovlašten ulazak, odnosno izlazak vozila ili lica s robom i materijalom Preduzeća

-          iz čuvanog prostora, kao i iz objekata koje štiti prema potrebnoj dokumentaciji za unošenje

-          i iznošenje robe i materijala (ovjerene otpremnice, dostavnice, računi, spiskovi i sl.), te

-          zadržava svu robu i materijale za koju se utvrdi da nema prateće dokumentacije do dolaska

-          ovlaštenog lica Preduzeća ili policije,

-          vodi propisane evidencije i daje informacije za koje je ovlašten,

-          vrši saradnju sa MUP-om,

-          vrši i druge poslove utvrđene Zakonom o agencijama za zaštitu ljudi i imovine, ovim

-          pravilnikom, kao i drugim aktima Preduzeća, te naređenjima i uputstvima Uprave

-          Preduzeća,

-          obavlja i druge poslove prema nalogu odgovornog lica službe, a sukladno svojim

-          profesionalnim sposobnostima.

Za svoj rad odgovoran je Odgovornom licu Službe, Izvršnom direktoru Sektora odnosno Direktoru Preduzeća.

Prosječna osnovna plata: 630,00 KM

 

Pozicija br. 12. – Radnik na održavanju površinskih slojeva lokalnih cesta na određeno vrijeme, na 1 godinu

 Opis poslova:

-       poduzima sve potrebne mjere i radnje na sanaciji oštećenja i udarnih rupa na lokalnim cestama,

-       pristupa popravci udarne rupe obradom rubova tretirane rupe,

-       prikuplja odronjeni asfaltni materijal, te utovara i odvozi uklonjeni materijal na deponiju,

-       vrši čišćenje, premazivanje rubova i špricanje jama bitumenskom emulzijom,

-       priprema podlogu za postavljanje novih ivičnjaka,

-       doprema i  ručno ugrađuje asfaltnu mješavinu s nabijanjem iste,

-       vrši uklanjanje oštećenih ivičnjaka,

-       doprema ivičnjak od betona otpornog na smrzavanje i soli i ugrađuje isti na podlogu od betona,

-       poduzima manje zahvate na ugrađivanju novih ivičnjaka, te radnje na sanaciji oštećenja ivičnjaka,

-       vrši utovar i odvoz uklonjenog materijala na deponiju,

-       obavlja i druge poslove po nalogu Uprave Preduzeća;

Za svoj rad odgovoran je Šefu Službe, Izvršnom direktoru sektora odnosno Direktoru Preduzeća.

Prosječna osnovna plata: 710,00 KM

 

Kandidati moraju ispunjavati opće uslove propisane zakonom i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o radu JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo kako slijedi:

 

Opći uslovi za sve pozicije:

1.       Da je državljanin Bosne i Hercegovine,

2.       Da je punoljetan, 

3.       Da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,

4.       Da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova sistematizovanih radnih mjesta,

5.       Da se protiv lica kandidata ne vodi krivični postupak.

 

Posebni uslovi za sve pozicije:

Pozicija  br. 1. Pomoćnik kuhara na određeno vrijeme, na 1 godinu;

-          diploma SSS ili diploma OŠ

-          obavezno radno iskustvo od minimalno 6 mjeseci

 

Pozicija  br. 2. Konobar na određeno vrijeme, do 31.10.2020. godine;

-          diploma SSS, društvenog ili tehničkog smjera

-          obavezno radno iskustvo od minimalno 6 mjeseci

 

Pozicija  br. 3. Konobar na određeno vrijeme, na 1 godinu;

-          diploma SSS, društvenog ili tehničkog smjera

-          obavezno radno iskustvo od minimalno 6 mjeseci

 

Pozicija  br.4. Referent za sport i rekreaciju na određeno vrijeme, na 1 godinu;

-          diploma SSS, društvenog ili tehničkog smjera

-          obavezno radno iskustvo od minimalno 6 mjeseci

 

Pozicija  br. 5. Radnik na parkingu na određeno vrijeme, do 28.02.2021. godine;

-          diploma SSS ili diploma OŠ

-          obavezno radno iskustvo od minimalno 6 mjeseci

 

Pozicija  br. 6. Poljoprivredni radnik na određeno vrijeme, do 31.12.2020. godine;

-          diploma SSS ili diploma OŠ

-          obavezno radno iskustvo od minimalno 6 mjeseci

 

Pozicija  br. 7. Poljoprivredni radnik na određeno vrijeme, na 1 godinu;

-          diploma SSS ili diploma OŠ

-          obavezno radno iskustvo od minimalno 6 mjeseci

 

Pozicija br. 8. Pomoćni radnik na određeno vrijeme, na 1 godinu;

-          diploma SSS ili diploma OŠ

-          obavezno radno iskustvo od minimalno 6 mjeseci

 

Pozicija  br. 9. Saradnik za poljoprivredu na određeno vrijeme, na 1 godinu;

-          diploma fakulteta društvenog smjera (VSS-VII stepen, ili prvi ciklus studija visokog obrazovanja Bakalaureat/Bachelor sa 240 (E)CTS studijskih bodova ili drugi ciklus studija visokog obrazovanja po Bolonji),

-          obavezno radno iskustvo od minimalno 1 godina na istim ili sličnim poslovima

-          poznavanje engleskog jezika

-          poznavanje rada na računaru

 

Pozicija br. 10. Higijeničar na određeno vrijeme, na 1 godinu;

-          diploma SSS ili diploma OŠ

-          obavezno radno iskustvo od minimalno 6 mjeseci

 

Pozicija br. 11. Radnik na obezbjeđenju na određeno vrijeme, do 28.02.2021. godine;

-          diploma SSS, društvenog ili tehničkog smjera

-          obavezno radno iskustvo od minimalno 1 godinu na poslovima fizičke zaštite

 

Pozicija  br. 12. Radnik za održavanje površinskih slojeva lokalnih cesta na određeno vrijeme, na 1 godinu.

-          diploma SSS diploma SSS, društvenog ili tehničkog smjera

-          obavezno radno iskustvo od minimalno 3 godine na istim ili sličnim poslovima

 

Uz prijavu na Javni oglas kandidati za sve pozicije trebaju podnijeti kraću biografiju i sljedeću dokumentaciju /original ili ovjerenu kopiju/ ne stariju od tri mjeseca:

-          Cipsova prijava mjesta boravka,

-          Izvod iz matične knjige rođenih,

-          Uvjerenje o državljanstvu,

-          Lična karta,

-          Diplomu o vrsti i stepenu školske spreme koja je određena u posebnim uslovima za poziciju,

-          Dokaz o radnom iskustvu u dužini trajanja koja je određena u posebnim uslovima za poziciju (potvrda ili uvjerenje izdato od predhodnog poslodavca).

Kandidati koji se žele prijaviti na više pozicija trebaju dostaviti posebne prijave za svaku poziciju za koju se prijavljuju i uz svaku prijavu dostaviti traženu dokumentaciju u ovjerenoj kopiji.

Kandidati koji ispunjavaju uslove propisane tekstom javnog oglasa će biti obavješteni, putem telefona navedenog u prijavi, o mjestu i vremenu održavanja pismenog i usmenog ispita. Oblasti iz kojih će se provoditi usmeni i pismeni ispit će biti propisane Poslovnikom o radu Komisije koji će se objaviti na internet stranici Preduzeća.

Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti dokaz o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak prije početka zasnivanja radnog odnosa, a izabrani kandidati za poziciju Radnik na obezbjeđenju dužni su prije zaključenja ugovora o radu dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji: Uvjerenje o nekažnjavanju, Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, Uvjerenje da nije osuđivan za krivična djela za koje je izrečena zatvorska kazna osim kaznenih djela protiv sigurnosti javnoga prometa, odnosno da nije osuđen za prekršaj protiv javnoga reda i mira s obilježjima nasilničkog ponašanja (tučnjava i sl.) i Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i psihofizičkim sposobnostima sa pravom nošenja oružja u roku važenja sukladno važećim zakonskim propisima. 

Izabrani kandidati koji se prime u radni odnos na određeno vrijeme podliježu obavezi probnog rada u ukupnom trajanju od jednog mjeseca. Svi kandidati se primaju u radni odnos na puno radno vrijeme sa mjestom rada u Sarajevu. Postupak javnog oglasa će se provesti uz poštivanje svih naredbi i uputa Federalnog štaba civilne zaštite. Kontakt osoba za davanje dodatnih informacija je Fako-Taborin Amela, kontakt telefon: 033/774-599.

Javni oglas ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Oslobođenje", internet stranici JU Služba za zapošljavanje KS, oglasnoj ploči i internet stranici Preduzeća.

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili preporučeno na adresu:

JP „LOKOM“ d.o.o.Sarajevo, ulica Halilovići br. 45, 71 000 Sarajevo,

Komisija za provođenje postupka prijema radnika u radni odnos sa naznakom:

"Prijava na Javni oglas za prijema radnika u radni odnos JP''LOKOM'' d.o.o. Sarajevo sa navedenim brojem i nazivom pozicije za koju se prijavljuju

„NE OTVARAJ“

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Dijeli :

Komentari


Selma Pitic-Vrazalica
Selma Pitic-Vrazalica
08 Aug 2020 01:26 PM
Pozz mene zanima gdje da predam papire za higjenicarku ili neki posao jer mi je hitno potreban
Selma Pitic-Vrazalica
Selma Pitic-Vrazalica
08 Aug 2020 01:26 PM
Pozz mene zanima gdje da predam papire za higjenicarku ili neki posao jer mi je hitno potreban
Selma Pitic-Vrazalica
Selma Pitic-Vrazalica
08 Aug 2020 01:26 PM
Pozz mene zanima gdje da predam papire za higjenicarku ili neki posao jer mi je hitno potreban
Selma Pitic-Vrazalica
Selma Pitic-Vrazalica
08 Aug 2020 01:26 PM
Pozz mene zanima gdje da predam papire za higjenicarku ili neki posao jer mi je hitno potreban
Selma Pitic-Vrazalica
Selma Pitic-Vrazalica
08 Aug 2020 01:26 PM
Pozz mene zanima gdje da predam papire za higjenicarku ili neki posao jer mi je hitno potreban

Dodajte novi komentar

 Vaš komentar je uspješno poslan. Hvala vam!   Osvježi
Greška: Molimo pokušajte ponovo

Obrazac za narudžbu

 Vaša narudžba je uspješno poslana. Kontaktirati ćemo vas što prije.
Greška: Molimo pokušajte ponovo