JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje na poziciju Direktora „Veterinarske stanice Novi Grad“ d.o.o. Sarajevo

„VETERINARSKA STANICA

NOVI GRAD SARAJEVO“ D.O.O. SARAJEVO

 

 

Na osnovu Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ( ''Službene novine Federacije BiH'', br. 12/03 , br.34/03 i br.65/13),  Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", br.81/15), Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću-prečišćemi tekst broj : OPU-IP 184/16 od 13.05.2016.godine, člana 42. Statuta „Veterinarske stanice Novi Grad” d.o.o.Sarajevo broj: OPU-IP 185/16 od 13.05.2016.godine, člana 6. Odluke o standardima i kriterijima za izbor i imenovanje na poziciju Direktora „Veterinarske stanice Novi Grad“  d.o.o. Sarajevo broj 481/16 od 22.06.2016.godine te Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje na poziciju Direktora „Veterinarske stanice Novi Grad“  d.o.o. Sarajevo broj 203/20 od 18.05.2020.godine, objavljuje se:

 

JAVNI OGLAS

za izbor i imenovanje na poziciju Direktora „Veterinarske stanice Novi Grad“  d.o.o. Sarajevo

 

 I          PREDMET JAVNOG OGLASA

            Objavljuje se Javni oglas za izbor i imenovanje na poziciju Direktora „Veterinarske stanice Novi Grad“  d.o.o. Sarajevo u kojem JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo, kao Osnivač, ima pravni interes, i u kojem, prema važećim Zakonima, pravilima i propisima ima zakonito pravo nominacije, odnosno imenovanja.

 

            Oglašava se sljedeća pozicija:

-        Direktor „Veterinarske stanice Novi Grad“  d.o.o. Sarajevo                1 izvršilac

 

 

II         OPIS POZICIJE – DJELOKRUG UPRAVE

 

-   Zastupa i predstavlja Društvo u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu-bez ograničenja,

-   zaključuje ugovore i poduzima druge pravne radnje,

-   organizira i rukovodi procesom rada, te odgovara za zakonitost poslovanja,

-   sprovodi odluke Skupštine Društva,

-   podnosi Skupštini društva inicijativu o izmjenama i dopunama djelatnosti Društva,

-   ptvrđuje prijedloge godišnjih planova i programa, te godišnjeg obračuna,

-   podnosi Skupštini Društva šestomjesečni i godišnji izvještaj o radu i finansijskom poslovanju sa bilansom stanja i bilansom uspijeha iskazan putem obrazaca propisanih zakonom o finansijskom izvještavanju pravnih lica,

-   utvrđuje prijedloge općih akata  Društva i podnosi ih Skupštini Društva na usvajanje,

-   odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa radnika u  društvu, uz prethodnu saglasnost Skupštine Društva,

-   utvrđuje prijedlog unutrašnju organizaciju društva i podnosi Skupštini na usvajanje

-   utvrđuje prijedlog Odluke o raspodijeli dobiti i pokriću gubitka i podnosi je   Skupštini Društva na usvajanje,

-   utvrđuje prijedlog trogodišnjeg i revidiranog godišnjeg plana rada i finansijskog poslovanja i podnosi ih Skupštini Društva na usvajanje,

-   traži saglasnost Skupštine Društva na ograničene aktivnosti,

-   utvrđuje prijedlog Cjenovnika usluga Društva i podnosi skupštini na usvajanje,

-   odgovaran je za zakoniti rad društva, za uredno vođenje poslovnih knjiga, izradu finansijskih izvještaja, izvještaja o stanju u društvu koja bez odlaganja dostavlja Skupštini društva,

-   uz prethodnu saglasnost Skupštine imenuje radnike sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima, ako postoji potreba,

-   podnositi izvještaje o nabavci Skupštini  Društva u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora o nabavci,

-   vrši i druge poslove u skladi sa zakonom, osnivačkim aktom i aktima društva.

 

 

III        MANDAT

 

             Direktor Društva imenuje se na mandatni period od 4 (četiri) godine, s tim da na istu funkciju može biti ponovo imenovan.

            

           

IV        USLOVI ZA IZBOR I IMENOVANJE NA POZICIJU DIREKTORA 

 

            Kandidat za imenovanje na traženu poziciju mora ispunjavati opšte i posebne uslove .

 

            Opšti uslovi za imenovanje:

-        Da je državljanin BiH,

-        Da je stariji od 18 godina,

-        Da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,

-        Da se na njega ne odnosi član IX.  1. Ustava Bosne i Hercegovine,

-        Da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine,

-        Da nije osuđivan za krivična djela, za privredni prijestup i da se protiv njega ne vodi krivični postupak koji ga čini nepodobnim za obavljanje funkcije Direktora,

-        Da nije lice kojem je Presudom Suda zabranjeno obavljati aktivnost iz nadležnosti Direktora,

-        Da nije lice kojem je pravosnažnom sudskom odlukom zabranjeno bavljenje veterinarskim pozivom,

-        Da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje poslova Direktora,

-        Da ne obavlja dužnost, aktivnosti ili da nije na položaju koji dovodi do sukoba interesa, shodno Zakonu o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH

 

Posebni uslovi za imenovanje :

-        Visoka stručna sprema- doktor veterinarske medicine

-        Najmanje 5 godina radnog iskustva u struci,

-        Da ima stručna znanja iz oblasti veterinarske djelatnosti (certifikat),

-        Da ponudi program rada i razvoja Društva u mandatnom period,

 

Ostali kriteriji za imenovanje :

-        Sposobnost za savjesno, odlučno i odgovorno obavljanje pozicije,

-        Sposobnost nepristrasnog donošenja odluka,

-        Sposobnost tumačenja i primjene zakona i drugih propisa, naročito iz djelatnosti Društva,

-        Komunikacijske i organizacijske sposobnosti,

-        Sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima i sklonost timskom radu,

-        Rezultati rada ostvareni tokom karijere, uključujući i preporuke poslodavca.

 

 

 

 

 

V          POTREBNI DOKUMENTI

 

            Kandidati su dužni uz prijavu koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon priložiti i dokaze o ispunjenju općih i posebnih uslova u orginalu ili ovjerene fotokopije, ne starije od tri mjeseca i to:

 

-        Uvjerenje o državljanstvu,

-        Cipsova prijava mjesta boravka,

-        Izvod iz matične knjige rođenih,

-        Izjava ovjerena od strane nadležnog općinskog organa da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od 3 godine od dana objavljivanja upražnjene pozicije,

-        Izjava  ovjerena od strane nadležnog općinskog organa da se na njega ne odnosi član IX .  1. Ustava Bosne i Hercegovine,

-        Izjava  ovjerena od strane nadležnog općinskog organa da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drigim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, br.12/03 i 34/03),

-        Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak nespojiv sa dužnosti pozicije Uprave – Direktora Društva od strane nadležnog suda,

-        Uvjerenje da nije osuđivan za krivična djela izdato od strane nadležnog MUP-a,

-        Uvjerenje da nije osuđivan za privredni prestup izdato od strane nadležnog suda,

-        Izjava  ovjerena od strane nadležnog općinskog organa da nije lice kojem je Presudom Suda zabranjeno obavljati aktivnost iz nadležnosti Direktora Društva,

-        Izjava  ovjerena od strane nadležnog općinskog organa da nije lice kojem je Presudom Suda zabranjeno bavljenje veterinarskim pozivom,

-        Izjava  ovjerena od strane nadležnog općinskog organa da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje poslova Direktora Društva, odnosno nadležnosti Uprave Društva,

-        Izjava  ovjerena od strane nadležnog općinskog organa da ne obavlja dužnost, aktivnosti ili da nije na položaju koji dovodi do sukoba interesa shodno Zakonu o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 70/08),

-        Diploma o završenoj VSS,

-        Dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili uvjerenje),

-        Program rada i razvoja Društva u mandatnom periodu,

 

 

VI        OSTALE NAPOMENE

 

            Kandidati sa kojima se u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava ne stupi u kontakt, neće biti uzeti u razmatranje u daljem procesu imenovanja.

 

            Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa užim izborom biće pozvani na intervju.

 

            Kandidati koji budu ušli na listu sa užim izborom su dužni, prije intervjua, dati podatke o ranijim poslodavcima, odnosno neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatu.

            Kandidati koji budu pozvani na intervju dužni su u toku njegovog trajanja popuniti obrazac u kome su dužni iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog imenovanja .

            Na osnovu provjere kvalifikacija i iskustva prijavljenih kandidata i obavljanog intrevjua Komisija za provođenje postupka izbora i imenovanja kandidata na poziciju Direktora Društva će, putem pisane preporuke  predložiti rang listu najuspješnijih kandidata na dalji postupak i konačno imenovanje.

 

                Direktora Društva imenuje Skupština uz prethodnu saglasnost Osnivača..

 

U roku od šest mjeseci od dana imenovanja kandidat koji bude konačno imenovan za direktora Društva bit će dužan dostaviti uvjerenje/certifikat o završenom usavršavanju u skladu sa odredbama Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala (''Službene novine F BiH'', br. 71/09, 33/10, 23/11, 83/11, 2/13 i 80/13).

 

            Oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana njegovog objavljivanja u «Službenim novinama Federacije BiH » a isti će se objaviti u dnevnom listu «Oslobođenje», i web stranici i oglasnoj ploči JP «LOKOM» d.o.o. Sarajevo i  oglasnoj ploči „VETERINARSKE STANICE NOVI GRAD“ d.o.o. Sarajevo.

 

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučeno na adresu:

            Veterinarska stanica Novi Grad d.o.o.Sarajevo, ulica Tjepovački put br.2,

«Komisija za provođenje postupka izbora i imenovanja na poziciju Direktora Društva»,

sa naznakom:

«Prijava na Javni oglas za izbor i imenovanje na poziciju Direktora „Veterinarske stanice Novi Grad d.o.o. Sarajevo- ne otvarati».

 

            Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

 

 

 

 

 

 

Dijeli :

Dodajte novi komentar

 Vaš komentar je uspješno poslan. Hvala vam!   Osvježi
Greška: Molimo pokušajte ponovo

Obrazac za narudžbu

 Vaša narudžba je uspješno poslana. Kontaktirati ćemo vas što prije.
Greška: Molimo pokušajte ponovo