JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje na poziciju Direktora JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo

JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE, ZAŠTITU I

ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE

NOVI GRAD SARAJEVO „LOKOM“ D.O.O. SARAJEVO

 

 

Na osnovu Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ( ''Službene novine Federacije BiH'', br. 12/03 , br.34/03 i br.65/13) Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12),  Statuta Javnog  preduzeća za upravljanje, zaštitu i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novi Grad Sarajevo „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 15/13., br.47/14., br.29/18.), Odluke o standardima i kriterijima za izbor i imenovanje na poziciju Direktora JP ''LOKOM '' d.o.o. Sarajevo broj 668/13 i broj 1806/14,  te Odluke Nadzornog odbora JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo o raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje na poziciju Direktora JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo br.860/20 od 28.05.2020.godine, objavljuje se:

 

 

JAVNI OGLAS

za izbor i imenovanje na poziciju Direktora JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo

 

 

I           PREDMET JAVNOG OGLASA

 

Objavljuje se Javni oglas za izbor i imenovanje na poziciju Direktora JP ''LOKOM'' d.o.o. Sarajevo u kojem Općina Novi Grad Sarajevo, kao Osnivač, ima pravni interes, i u kojem, prema važećim Zakonima, pravilima i propisima ima zakonito pravo nominacije, odnosno imenovanja.

 

Oglašava se sljedeća pozicija:

 

Pozicija br.1. Direktor JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo......................................................................... 1 izvršilac

 

II         OPIS POZICIJE – DJELOKRUG UPRAVE

 

-        organizacija i rukovođenje poslovanjem Preduzeća,

-        staranje i odgovornost za zakonitost rada Preduzeća,

-        zastupanje Preduzeća prema trećim licima,

-        izvještavanje Nadzornog odbora na zahtjev Nadzornog odbora,

-        izrada i nadgledanje realizacije planova poslovanja,

-        poduzimanje aktivnosti koje su nedopuštene ili ograničene Zakonom o javnim preduzećima,

-        dosljedna provedba Statuta, Etičkog kodeksa i drugih akata Preduzeća,

-        da osigura da sva odgovorna lica postupaju u skladu sa Etičkim kodeksom tako što će protiv lica koja krše navedeni kodeks provesti disciplinski postupak,

-        izrada provedbenih propisa za postupak nabavki i provedba važećih zakona i propisa o postupku nabavki,

-        priprema prijedloga o raspodjeli dobiti  i  načinu pokrića gubitaka,

-        predlaganje cijena usluga iz registrovane djelatnosti,

-        utvrđivanje strategije zapošljavanja i otpuštanja zaposlenika u skladu sa postupcima utvrđenim u pravilnicima Preduzeća, te važećim zakonima,

-        predlaganje makro-organizacije Preduzeća,

-        utvrđivanje mikro-organizacije Preduzeća i sistematizacije radnih mjesta,

-        donošenje Poslovnika o radu Uprave koji sadrži operativne i funkcionalne aspekte rada, uz saglasnost Nadzornog odbora,

-        donošenje Poslovnika uz predhodnu saglasnost Nadzornog odbora,

-        obavljanje i drugih poslove neophodnih za nesmetano odvijanje organizacije i vođenja poslovanja Preduzeća.

 

Osim nadležnosti i odgovornosti iz djelokruga rada Uprave, Direktor JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo:

-   Predsjedava Upravom,

-   Organizuje i rukovodi procesom rada i poslovanja Preduzeća,

-   Zastupa i predstavlja Preduzeće u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu-bez ograničenja;

-   Odgovoran je za zakonitost rada Preduzeća,

-   Utvrđuje prijedloge godišnjih planova i programa poslovanja Preduzeća, kao i prijedloge Odluka i akata koje donosi Skupština i Nadzorni odbor Preduzeća,

-   Utvrđuje prijedloge periodičnih obračuna i završnih računa,

-   Donosi akte o unutrašnjoj organizaciji i radnim odnosima,

-   Predlaže poslovnu politiku Preduzeća,

-   Odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa zaposlenika, kao i o drugim pravima iz radnog odnosa, a po osnovu rada u skladu sa Zakonom, Kolektivnim ugovorom i Pravilnikom o radu,

-   Na zahtjev Nadzornog odbora podnosi izvještaj o radu,

-   Dosljedno provođenje Etičkog kodeksa u Preduzeću,

-   Izrađuje provedbene propise za postupak nabavki i provođenje važećih propisa i propisa u postupku nabavki,

-   Priprema prijedlog za raspodjelu dobiti i pokrića gubitka,

-   Podnosi prijavu za upis u Sudski registar i preduzima sve druge radnje vezane za registraciju Preduzeća,

-   Odgovara Osnivaču za zakonitost rada Preduzeća,

-   Zaključuje ugovore i poduzima druge pravne radnje, zastupa Preduzeće pred Sudovima i drugim organima kao i u odnosu prema trećim licima,

-   Vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima, Zakonom o privrednim društvima, Općim aktima Preduzeća i nalozima Osnivača.

 

 

III        MANDAT

 

Direktor JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo imenuje se na period do isteka mandata predhodno imenovane Uprave JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo, s tim da na istu poziciju može biti ponovo imenovan.           

            

           

IV        USLOVI ZA IZBOR I IMENOVANJE NA POZICIJU DIREKTORA

 

Kandidat za imenovanje na traženu poziciju mora ispunjavati opšte i posebne uslove .

 

Opšti uslovi za imenovanje:

-        Da je državljanin BiH,

-        Da je stariji od 18 godina i da nije stariji od 65 godina na dan imenovanja,

-        Da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,

-        Da se na njega ne odnosi član IX .  1. Ustava Bosne i Hercegovine,

-        Da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, br.12/03 i 34/03),

-        Da nije osuđivan za krivična djela, privredni prijestup i da se protiv njega ne vodi krivični postupak koja čine nepodobnim za obavljanje funkcije Direktora Preduzeća,

-        Da nije lice kojem je Presudom Suda zabranjeno obavljati aktivnost iz nadležnosti Direktora Preduzeća,

-        Da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje poslova Direktora Preduzeća, 

-        Da ne obavlja dužnost, aktivnosti ili da nije na položaju koji dovodi do sukoba interesa shodno Zakonu o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 70/08).

 

Posebni uslovi za imenovanje :

-        Visoka stručna sprema ili Viša školska sprema,

-        Najmanje 4 godina radnog iskustva na rukovodnim poslovima,

-        Aktivno znanje engleskog jezika,

-        Poznavanje rada na računaru,

-        Da ponudi program rada i razvoja Predzeća u mandatnom periodu,

-        Da posjeduje certifikat  po Uredbi i Programu usavršavanja predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava s učešćem državnog kapitala.

 

Ostali kriteriji za imenovanje :

-        Sposobnost za savjesno, odlučno i odgovorno obavljanje pozicije,

-        Sposobnost nepristrasnog donošenja odluka,

-        Sposobnost tumačenja i primjene zakona i drugih propisa, naročito iz djelatnosti Preduzeća,

-        Komunikacijske i organizacijske sposobnosti,

-        Sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima i sklonost timskom radu,

-        Rezultati rada ostvareni tokom karijere, uključujući i preporuke poslodavca.

 

 

V          POTREBNI DOKUMENTI

 

Kandidati su dužni uz prijavu koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon priložiti i dokaze o ispunjenju općih i posebnih uslova u orginalu ili ovjerene fotokopije, ne starije od tri mjeseca i to:

-        Uvjerenje o državljanstvu,

-        Cipsova prijava mjesta boravka,

-        Izvod iz matične knjige rođenih,

-        Izjava ovjerena od strane nadležnog općinskog organa da kandidat nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od 3 godine od dana objavljivanja upražnjene pozicije,

-        Izjava  ovjerena od strane nadležnog općinskog organa da se na kandidata ne odnosi član IX .  1. Ustava Bosne i Hercegovine,

-        Izjava  ovjerena od strane nadležnog općinskog organa da kandidat nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine,

-        Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak nespojiv sa dužnosti upražnjene pozicije, od strane nadležnog suda,

-        Uvjerenje da kandidat nije osuđivan za krivična djela izdato od strane nadležnog MUP-a,

-        Uvjerenje da kandidat nije osuđivan za privredni prestup izdato od strane nadležnog suda,

-        Izjava  ovjerena od strane nadležnog općinskog organa da kandidat nije lice kojem je Presudom Suda zabranjeno obavljati aktivnost iz nadležnosti upražnjene pozicije,

-        Izjava  ovjerena od strane nadležnog općinskog organa da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje poslova upražnjene pozicije,

-        Izjava  ovjerena od strane nadležnog općinskog organa da kandidat ne obavlja dužnost, aktivnosti ili da nije na položaju koji dovodi do sukoba interesa shodno Zakonu o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH,

-        Diploma o završenoj VSS ili VŠS,

-        Dokaz o radnom iskustvu na rukovodnim poslovima,

-        Uvjerenje – Certifikat o poznavanju engleskog jezika,

-        Uvjerenje – Certifikat o poznavanju rada na računaru,

-        Program rada i razvoja Preduzeća u mandatnom periodu,

-        Certifikat  po Uredbi i Programu usavršavanja predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava s učešćem državnog kapitala.

 

 

VI        OSTALE NAPOMENE

            Kandidati sa kojima se u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava ne stupi u kontakt, neće biti uzeti u razmatranje u daljem procesu imenovanja.

            Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa užim izborom biće pozvani na intervju.

            Kandidati koji budu ušli na listu sa užim izborom su dužni, prije intervjua, dati podatke o ranijim poslodavcima, odnosno neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatu.

            Kandidati koji budu pozvani na intervju obavezni su u toku njegovog trajanja popuniti obrazac u kome su dužni iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog imenovanja.

            Na osnovu provjere kvalifikacija i iskustva prijavljenih kandidata i obavljanog intrevjua Komisija za provođenje postupka izbora i imenovanja kandidata na poziciju Direktora Preduzeća, putem pisane preporuke  predložit će rang listu najuspješnijih kandidata na dalji postupak i konačno imenovanje.

            Konačno imenovanje Direktora Preduzeća, na prijedlog Osnivača, vrši Nadzorni odbor preduzeća.

 

            Oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana njegovog objavljivanja u «Službenim novinama Federacije BiH » a isti će se objaviti u dnevnom listu «Oslobođenje», web-stranici i oglasnoj ploči JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo.

 

            Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučeno na adresu:

            JP „LOKOM“ d.o.o.Sarajevo, ulica Halilovići br.45,

«Komisija za provođenje postupka izbora i imenovanja na poziciju Direktora JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo »,

sa naznakom:

«Prijava na Javni oglas za izbor i imenovanje na poziciju Direktora JP“LOKOM“ d.o.o. Sarajevo».

 

            Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

 

 

 

 

 

 

Dijeli :

Dodajte novi komentar

 Vaš komentar je uspješno poslan. Hvala vam!   Osvježi
Greška: Molimo pokušajte ponovo

Obrazac za narudžbu

 Vaša narudžba je uspješno poslana. Kontaktirati ćemo vas što prije.
Greška: Molimo pokušajte ponovo