Javni oglas za prijem radnika u radni odnos JP''LOKOM'' d.o.o. Sarajevo

Na osnovu člana 32. Statuta JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" br. 15/13,47/14), člana 4. Pravilnika o radu JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo br. 1118/16 od 30.11.2016. godine, br.771/17 od 27.04.2017. godine, br. 912/17 od 31.05.2017. godine, br. 1122/17 od 28.07.2017. godine, br. 223/18 od 26.03.2018. godine, br. 1169/18 od 08.08.2018. godine, br. 1857/18 od 30.11.2018. godine, br. 186/19 od 28.02.2019. godine, br. 311/19 od 28.03.2019. godine i br. 1026/19 od 10.07.2019. godine, br. 1445/19 od 30.09.2019. godine i člana 1. Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za prijem radnika u JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo na određeno vrijeme br. 1796/19 od 03.12.2019. godine raspisuje se

 

J A V N I   O G L A S

za prijem radnika u JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo

na određeno vrijeme

 

Pozicija br. 1. Radnik na održavanju površinskih slojeva lokalnih cesta .................... 3 izvršioca

 na određeno vrijeme, na jednu godinu dana

 

Pozicija br. 1. - Radnik na održavanju površinskih slojeva lokalnih cesta

Opis poslova:

-       poduzima sve potrebne mjere i radnje na sanaciji oštećenja i udarnih rupa na lokalnim cestama,

-       pristupa popravci udarne rupe obradom rubova tretirane rupe,

-       prikuplja odronjeni asfaltni materijal, te utovara i odvozi uklonjeni materijal na deponiju,

-       vrši čišćenje, premazivanje rubova i špricanje jama bitumenskom emulzijom,

-       priprema podlogu za postavljanje novih ivičnjaka,

-       doprema i  ručno ugrađuje asfaltnu mješavinu s nabijanjem iste,

-       vrši uklanjanje oštećenih ivičnjaka,

-       doprema ivičnjak od betona otpornog na smrzavanje i soli i ugrađuje isti na podlogu od betona,

-       poduzima manje zahvate na ugrađivanju novih ivičnjaka, te radnje na sanaciji oštećenja ivičnjaka,

-       vrši utovar i odvoz uklonjenog materijala na deponiju,

-       obavlja i druge poslove po nalogu Uprave Preduzeća.

Za svoj rad odgovoran je Šefu Službe, Izvršnom direktoru sektora odnosno Direktoru Preduzeća.

Prosječna osnovna plata: 706,86 KM

 

Kandidati moraju ispunjavati opće uslove propisane zakonom i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o radu JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo kako slijedi:

 

Opći uslovi za sve pozicije:

1.       Da je državljanin Bosne i Hercegovine,

2.       Da je punoljetan, 

3.       Da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,

4.       Da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova sistematizovanih radnih mjesta,

5.       Da se protiv lica kandidata ne vodi krivični postupak.

 

Posebni uslovi:

Pozicija br. 1. Radnik na održavanju površinskih slojeva lokalnih cesta

-          diploma SSS - III stepen društvenog ili tehničkog smjera

-          obavezno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima od minimalno 2 godine

 

Uz prijavu na Javni oglas kandidati za sve pozicije trebaju podnijeti kraću biografiju i sljedeću dokumentaciju /original ili ovjerenu kopiju/ ne stariju od tri mjeseca:

-          Cipsova prijava mjesta boravka,

-          Izvod iz matične knjige rođenih,

-          Uvjerenje o državljanstvu,

-          Lična karta,

-          Diplomu o vrsti i stepenu školske spreme koja je određena u posebnim uslovima za poziciju

-          Dokaz o radnom iskustvu u dužini trajanja koja je određena u posebnim uslovima za poziciju (potvrda ili uvjerenje izdato od predhodnog poslodavca).

Postupak provođenja javnog oglasa vršit će se u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivač kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 9/19). Kandidati koji ispunjavaju uslove propisane tekstom javnog oglasa će biti obavješteni, putem telefona navedenog u prijavi, o mjestu i vremenu održavanja pismenog i usmenog ispita. Oblasti iz kojih će se provoditi usmeni i pismeni ispit će biti propisane Poslovnikom o radu Komisije koji će se objaviti na internet stranici Preduzeća.

Izabrani kandidati koji se prime u radni odnos na određeno vrijeme podliježu obavezi probnog rada u trajanju od jednog mjeseca. Kontakt osoba za davanje dodatnih informacija je Fako-Taborin Amela, kontakt telefon: 033/774-599.

Javni oglas ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Oslobođenje", internet stranici JU Služba za zapošljavanje KS, oglasnoj ploči i internet stranici Preduzeća.

 

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili preporučeno na adresu:

JP „LOKOM“ d.o.o.Sarajevo, ulica Halilovići br. 45, 71 000 Sarajevo,

Komisija za provođenje postupka prijema radnika u radni odnos sa naznakom:

"Prijava na Javni oglas za prijem radnika u radni odnos JP''LOKOM'' d.o.o. Sarajevo“

„NE OTVARAJ“

           

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Dijeli :

Dodajte novi komentar

 Vaš komentar je uspješno poslan. Hvala vam!   Osvježi
Greška: Molimo pokušajte ponovo

Obrazac za narudžbu

 Vaša narudžba je uspješno poslana. Kontaktirati ćemo vas što prije.
Greška: Molimo pokušajte ponovo