J A V N I O G L A S za prijem radnika u JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo na određeno i neodređeno vrijeme

Na osnovu člana 32. Statuta JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" br. 15/13,47/14), člana 4. Pravilnika o radu JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo br. 1118/16 od 30.11.2016. godine, br.771/17 od 27.04.2017. godine, br. 912/17 od 31.05.2017. godine, br. 1122/17 od 28.07.2017. godine, br. 223/18 od 26.03.2018. godine, br. 1169/18 od 08.08.2018. godine, br. 1857/18 od 30.11.2018. godine, br. 186/19 od 28.02.2019. godine, br. 311/19 od 28.03.2019. godine, br. 1026/19 od 10.07.2019. godine i broj: 1445/19 od 30.09.2019. godine i člana 1. Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za prijem radnika u JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo na određeno i neodređeno vrijeme br. 1527/19 od 11.10.2019. godine raspisuje se

 

J A V N I   O G L A S

za prijem radnika u JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo

na određeno i neodređeno vrijeme

 

Pozicija br. 1. Konobar........................... 1 izvršioc na neodređeno vrijeme,

Pozicija br. 2. Konobar........................... 2 izvršioca na određeno vrijeme, na 1 godinu dana,

Pozicija br. 3. Pomoćnik kuhara ……… 1 izvršioc na određeno vrijeme, na 1 godinu dana,

Pozicija br. 4. Poljoprivredni radnik …...1 izvršioc na određeno vrijeme, na 1 godinu dana,

Pozicija br. 5. Higijeničar …………….. 2 izvršioca na određeno vrijeme, na 1 godinu dana,

Pozicija br. 6. Radnik  na obezbjeđenju...1 izvršioc na određeno vrijeme, do 28.02.2020. godine.

 

Pozicija br. 1. -  Konobar na neodređeno vrijeme

Opis poslova:

-          priprema stоlоva i stolica za goste;

-          dоčеkivаnjе gostiju i prеdstаvljаnjе mеniја i listе pićа;

-          dаvаnjе savjeta u vеzi izbоrа hrаnе i pićа;

-          uzimаnjе pоrudžbinа zа hrаnu i/ili pićе i prеnоšеnjе pоrudžbinа u kuhinju;

-          sеrvirаnjе hrаnе i pićа gostima zа stоlоvimа;

-          čišćеnjе stоlоvа i vrаćаnjе pоsuđа i pribоrа zа јеlо u kuhinju;

-          izdаvаnjе rаčunа, prihvаtаnjе plаćаnjа i rukоvаnjе mаšinаmа zа prоdајu i rеgistаr-kаsаmа,

-          u skladu sa realnim potrebama Preduzeća, a po nalogu Uprave, obavlja i druge poslove.

Za svoj rad je odgovoran Šefu Službe ugostiteljstva, Izvršnom direktoru Sektora odnosno Direktoru Preduzeća.

Prosječna osnovna plata: 628,32 KM

 

Pozicija br. 2. - Konobar na određeno vrijeme

Opis poslova:

-          priprema stоlоva i stolica za goste;

-          dоčеkivаnjе gostiju i prеdstаvljаnjе mеniја i listе pićа;

-          dаvаnjе savjeta u vеzi izbоrа hrаnе i pićа;

-          uzimаnjе pоrudžbinа zа hrаnu i/ili pićе i prеnоšеnjе pоrudžbinа u kuhinju;

-          sеrvirаnjе hrаnе i pićа gostima zа stоlоvimа;

-          čišćеnjе stоlоvа i vrаćаnjе pоsuđа i pribоrа zа јеlо u kuhinju;

-          izdаvаnjе rаčunа, prihvаtаnjе plаćаnjа i rukоvаnjе mаšinаmа zа prоdајu i rеgistаr-kаsаmа,

-          u skladu sa realnim potrebama Preduzeća, a po nalogu Uprave, obavlja i druge poslove.

Za svoj rad je odgovoran Šefu Službe ugostiteljstva, Izvršnom direktoru Sektora odnosno Direktoru Preduzeća.

Prosječna osnovna plata: 628,32 KM

 

Pozicija br. 3. Pomoćnik kuhara na određeno vrijeme

Opis poslova:

-          obavlja poslove vezane za pripremanje jela,  te poslove pripreme i serviranje hrane u prostoru kuhinje, 

-          vodi brigu o sanitarno-higijenskim uslovima radnog prostora i  posuđa u kuhinji i higijenskoj ispravnosti inventara, opreme i namirnica,

-          obavlja sve pomoćne poslove za spravljanje hrane i slastica,

-          odgovoran je za zadužena materijala sredstva, te blagovremeno, kvalitetno i ažurno obavljanje povjerenih mu poslova i zadataka,

-          u skladu sa realnim potrebama Preduzeća, a po nalogu Uprave, obavlja i druge poslove.

Za svoj rad je odgovoran Šefu Službe ugostiteljstva, Izvršnom direktoru Sektora odnosno Direktoru Preduzeća.

Prosječna osnovna plata: 628,32 KM

 

Pozicija br. 4. Poljoprivredni radnik na određeno vrijeme

Opis poslova:

-          priprema zemljišta i mjesta zа sаđеnjе uz kоrišćеnjе ručnоg alata i јеdnоstаvnih mаšinа,

-          sаđеnje i presаđivаnje usjeva;

-          оdržаvаnjе zasađenih i nezasađenih površina  zalijevanjem, pljevljenjem i kоšеnjеm;

-          rаzmnоžаvаnje, sаđеnjа i kоnzеrvirаnjа sjemenja, mlаdicа i lukоvicа;

-          njegovanje biljki ručnim zaljevanjem i pljevljenjem i njegovanje usjeva ručnо ili uz kоrištenje ručnоg alata;

-          skupljаnjе pоvrćа i оstаlih usjeva;

-          оdrеđivаnjе kvаlitеtа, sоrtirаnjе, slаgаnjе u gоmilе i pаkоvаnjе prоizvоdа u аmbаlаžе;

-          izvоđеnjе mаnjih pоprаvki nа оpremi, plastenicima i оgrаdаmа.

-          odgovoran je za zadužena materijala sredstva, te blagovremeno, kvalitetno i ažurno obavljanje povjerenih mu poslova i zadataka,

-          u skladu sa realnim potrebama Preduzeća, a po nalogu Uprave, obavlja i druge poslove.

Za svoj rad je odgovoran Rukovodiocu Podružnice, Izvršnom direktoru Sektora odnosno Direktoru Preduzeća

Prosječna osnovna plata: 392,70 KM

 

Pozicija br. 5. Higijeničar na određeno vrijeme

Opis poslova:

-           prema utvrđenom rasporedu i terminima obavlja poslove čiščenja i održavanja čistoće i urednosti objekata Preduzeća, pripadajućih dijelova, prostorija, uređaja i opreme koje služe redovnoj upotrebi,

-          vodi evidenciju rasporeda čišćenja, iznosi potrebe za sredstvima i priborom za čišćenje, uočava nedostatke i oštečenja na objektima i opremi, te po istim upoznaje Referenta za objekte i tehničku podršku,

-          odgovoran je za zadužena materijalo-finansijska sredstva, te blagovremeno, kvalitetno i ažurno obavljanje povjerenih mu poslova i zadataka,

-          u skladu sa realnim potrebama Preduzeća, a po nalogu Uprave preduzeća, obavlja i druge poslove,

-          Za svoj rad je odgovoran Izvršnom direktoru Sektora odnosno Direktoru Preduzeća.

Prosječna osnovna plata: 530,14 KM

 

Pozicija br. 6. Radnik na obezbjeđenju na određeno vrijeme

Opis poslova:

-          vrši obezbjeđenje lica i zaštitu od krađe, oštećenja i uništenja imovine Preduzeća;

-          dobro poznaje zakone, interne akte i druge propise iz te oblasti;

-          vodi evidenciju ulazaka i izlazaka stranaka i vozila, te ostale evidencije koje su predviđene za određeni objekat;

-          po potrebi prati posjetioce do odredišta;

-          vodi evidenciju ključeva od objekata;

-          zadužen je da ispunjava svoje dnevne norme rada u skladu sa svojom profesijom, efikasno, stručno i profesionalno, a u skladu sa rasporedom na koji ga rasporedi šef službe,

-          na vrijeme preuzima dužnost te prije primopredaje smjene, provjerava ispravnost veze i drugih sredstava, ispravnost stanja objekta koje obezbjeđuje;

-          svakodnevno vrši preglede svih objekata, radnih prostorija, opreme i instalacija i o uočenim nedostacima obavještava nadređenog;

-          preduzima mjere protivpožarne zaštite i u slučaju vatrogasne intervencije obavezan je da pristupi gašenju požara;

-          vodi računa o parkingu za stranke i zaposlene i upozorava na slobodna mjesta;

-          sprečava neovlaštenom licu ili licima ulaz u prostor ili objekt koji osigurava,

-          upozorava lice ili lica da se udalji s prostora ili objekta koji štiti ako se neovlašteno nalazi ili zadržava na tom prostoru, odnosno u objektu,

-          zadržava lice ili lica na prostoru ili objektu koji štiti, a koja je zatekao u obavljanju  

-          kaznenog djela do dolaska policije,

-          sprečava neovlašten ulazak, odnosno izlazak vozila ili lica s robom i materijalom Preduzeća

-          iz čuvanog prostora, kao i iz objekata koje štiti prema potrebnoj dokumentaciji za unošenje

-          i iznošenje robe i materijala (ovjerene otpremnice, dostavnice, računi, spiskovi i sl.), te

-          zadržava svu robu i materijale za koju se utvrdi da nema prateće dokumentacije do dolaska

-          ovlaštenog lica Preduzeća ili policije,

-          vodi propisane evidencije i daje informacije za koje je ovlašten,

-          vrši saradnju sa MUP-om,

-          vrši i druge poslove utvrđene Zakonom o agencijama za zaštitu ljudi i imovine, ovim

-          pravilnikom, kao i drugim aktima Preduzeća, te naređenjima i uputstvima Uprave

-          Preduzeća,

-          obavlja i druge poslove prema nalogu odgovornog lica službe, a sukladno svojim

-          profesionalnim sposobnostima.

Za svoj rad odgovoran je Odgovornom licu Službe, Izvršnom direktoru Sektora odnosno Direktoru Preduzeća.

Prosječna osnovna plata: 628,32 KM

 

Kandidati moraju ispunjavati opće uslove propisane zakonom i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o radu JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo kako slijedi:

 

Opći uslovi za sve pozicije:

1.       Da je državljanin Bosne i Hercegovine,

2.       Da je punoljetan, 

3.       Da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,

4.       Da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova sistematizovanih radnih mjesta,

5.       Da se protiv lica kandidata ne vodi krivični postupak.

 

Posebni uslovi:

Pozicija br. 1. -  Konobar na neodređeno vrijeme

-          diploma SSS - III stepen društvenog ili tehničkog smjera

-          obavezno radno iskustvo u trajanju od minimalno 6 mjeseci

 

Pozicija br. 2. - Konobar na određeno vrijeme

-          diploma SSS - III stepen društvenog ili tehničkog smjera

-          obavezno radno iskustvo u trajanju od minimalno 6 mjeseci

 

Pozicija br. 3. Pomoćnik kuhara na određeno vrijeme

-          diploma OŠ/SSS

-          obavezno radno iskustvo u trajanju od minimalno 6 mjeseci

 

 

Pozicija br. 4. Poljoprivredni radnik na određeno vrijeme

-          diploma OŠ/SSS

-          obavezno radno iskustvo u trajanju od minimalno 6 mjeseci

 

Pozicija br. 5. Higijeničar na određeno vrijeme

-          diploma OŠ

-          obavezno radno iskustvo u trajanju od minimalno 6 mjeseci

 

Pozicija br. 6. Radnik na obezbjeđenju na određeno vrijeme

-          SSS – III stepen društvenog ili tehničkog smjera

-          Obavezno radno iskustvo od minimalno 1 godinu na poslovima fizičke zaštite

-          Certifikat za obavljanje poslova fizičke zaštite izdat od FMUP

-          Uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se ne vodi krivični postupak,

-          Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i psihofizičkim sposobnostima sa pravom nošenja oružja.

 

Uz prijavu na Javni oglas kandidati za sve pozicije trebaju podnijeti kraću biografiju i sljedeću dokumentaciju /original ili ovjerenu kopiju/ ne stariju od tri mjeseca:

-          Cipsova prijava mjesta boravka,

-          Izvod iz matične knjige rođenih,

-          Uvjerenje o državljanstvu,

-          Lična karta,

-          Diplomu o vrsti i stepenu školske spreme koja je određena u posebnim uslovima za poziciju,

-          Dokaz o radnom iskustvu u dužini trajanja koja je određena u posebnim uslovima za poziciju (potvrda ili uvjerenje izdato od predhodnog poslodavca).

 

Uz predhodno pobrajanu dokumentaciju za poziciju br. 6. Radnik na obezbjeđenju potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju /original ili ovjerenu kopiju/ ne stariju od tri mjeseca:

-          Certifikat za obavljanje poslova fizičke zaštite izdat od FMUP,

-          Uvjerenje o nekažnjavanju,

-          Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

-          Uvjerenje da nije osuđivan za krivična djela za koje je izrečena zatvorska kazna osim kaznenih djela protiv sigurnosti javnoga prometa, odnosno da nije osuđena za prekršaj protiv javnoga reda i mira s obilježjima nasilničkog ponašanja (tučnjava i sl.).

-          Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i psihofizičkim sposobnostima sa pravom nošenja oružja u roku važenja sukladno važećim zakonskim propisima.

 

Kandidati koji se žele prijaviti na više pozicija trebaju dostaviti posebne prijave za svaku poziciju za koju se prijavljuju i uz svaku prijavu dostaviti traženu dokumentaciju u ovjerenoj kopiji.

Postupak provođenja javnog oglasa vršit će se u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organiizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivač kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 9/19). Kandidati koji ispunjavaju uslove propisane tekstom javnog oglasa će biti obavješteni, putem telefona navedenog u prijavi, o mjestu i vremenu održavanja pismenog i usmenog ispita. Oblasti iz kojih će se provoditi usmeni i pismeni ispit će biti propisane Poslovnikom o radu Komisije koji će se objaviti na internet stranici Preduzeća.

Izabrani kandidat koji se primi u radni odnos na neodređeno vrijeme podliježe obavezi probnog rada u ukupnom trajanju od tri mjeseca, a kandidati koji se prime u radni odnos na određeno vrijeme podliježu obavezi probnog rada u trajanju od jednog mjeseca. Kontakt osoba za davanje dodatnih informacija je Fako-Taborin Amela, kontakt telefon: 033/774-599.

Javni oglas ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Oslobođenje", internet stranici JU Služba za zapošljavanje KS, oglasnoj ploči i internet stranici Preduzeća.

 

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili preporučeno na adresu:

JP „LOKOM“ d.o.o.Sarajevo, ulica Halilovići br. 45, 71 000 Sarajevo,

Komisija za provođenje postupka prijema radnika u radni odnos sa naznakom:

"Prijava na Javni oglas za prijema radnika u radni odnos JP''LOKOM'' d.o.o. Sarajevo sa navedenim brojem i nazivom pozicije za koju se prijavljuju

„NE OTVARAJ“

           

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Dijeli :

Dodajte novi komentar

 Vaš komentar je uspješno poslan. Hvala vam!   Osvježi
Greška: Molimo pokušajte ponovo

Obrazac za narudžbu

 Vaša narudžba je uspješno poslana. Kontaktirati ćemo vas što prije.
Greška: Molimo pokušajte ponovo