JAVNI OGLAS za popunu pozicija Predsjednika i članova Nadzornog odbora JP’’LOKOM’’ d.o.o. Sarajevo

Na osnovu Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ( ''Službene novine Federacije BiH '' , broj 12/03., broj 34/03. i broj 65/13. ), Statuta Javnog preduzeća za upravljanje, zaštitu i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novi Grad Sarajevo, "LOKOM" d.o.o. Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" br. 15/13., br.47/14.,br.29/18.), Odluke o standardima i kriterijima za imenovanje na poziciju Predsjednika i članova Nadzornog odbora JP ''LOKOM '' d.o.o. Sarajevo br.53/10 od 24.02.2010.godine, br.555/15 od 13.02.2015.godine i broj 203/19 od 05.03.2019.godine, Skupština JP '' LOKOM '' d.o.o. objavljuje:

 

JAVNI OGLAS

za popunu pozicija Predsjednika i članova Nadzornog odbora JP’’LOKOM’’ d.o.o. Sarajevo

 

I              PREDMET JAVNOG OGLASA

 

                Objavljuje se Javni oglas za popunu pozicija Predsjednika i članova Nadzornog odbora JP''LOKOM'' d.o.o. Sarajevo.

                Oglašavaju se sljedeće pozicije :

 

-         Predsjednik Nadzornog odbora                                    1 izvršilac ,

-         Član Nadzornog odbora                                                  2 izvršioca .

 

 

II            OPIS POZICIJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

 

-         predlaže Skupštini donošenje, izmjene i dopune Statuta i Etičkog kodeksa,

-         donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora,

-         priprema i predlaže  poslovnike i druge opšte akte koje usvaja Skupština,

-         utvrđuje prijedlog trogodišnjeg , godišnjeg i revidiranog Plana poslovanja,

-         usvaja Izvještaj Uprave o poslovanju sa finansijskim izvještajima po polugodišnjem i godišnjem obračunu, sa bilansom stanja i bilansom uspjeha a na osnovu prethodno datog mišljenja Odbora za reviziju,

-         podnosi Skupštini godišnji izvještaj o poslovanju Preduzeća sa finansijskim izvještajem, koji obavezno uključuje Izvještaj revizora, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, i plan poslovanja za narednu poslovnu godinu u okvirima postojećeg plana i revidiranog plana,

-         razmatra prijedlog Uprave o raspodjeli dobiti a po prethodno datom mišljenju Odbora za reviziju i predlaže Skupštini donošenje Odluke,

-         razmatra prijedlog Uprave o načinu pokrića gubitaka a po prethodno datom mišljenju Odbora za reviziju i predlaže Skupštini donošenje Odluke,

-         vrši izbor kandidata Odbora za reviziju i podnosi prijedlog za njegovo imenovanje Skupštini,

-         razmatra i nadzire  postupak javnih nabavki  u skladu sa važećim propisima,

-         daje ovlaštenja za aktivnosti koje su ograničene odredbama Zakona o javnim preduzećima,

-         daje upute Direktoru za provođenje preporuka u vezi sa uočenim nepravilnostima u radu,

-         daje upute organima Preduzeća radi otklanjanja nepravilnosti u radu,

-         nadzire Upravu u provođenju preporuka datih od strane Odbora za reviziju, te vanjskog revizora u utvrđenim vremenskim rokovima,

-         prati poslovanje i zakonitost poslovanja,

-         imenuje i razrješava članove Uprave,

-         prisustvovanje  sjednicama Skupštine Preduzeća i učestvuje u raspravi bez prava glasa,

-         vrši uvid u  poslovne knjige i dokumentaciju Preduzeća,

-         redovno izvještava Skupštinu Preduzeća o svom radu,

-         donosi Cjenovnike na prijedlog Uprave,

-         daje predhodnu saglasnost na pravilnike koje usvaja Uprava,

-         vrše i druge poslove predviđene Zakonom.

 

 

 

III           MANDAT

Izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora vrši se na mandatni period od 4 (četiri) godine sa mogućnošću ponovnog imenovanja .

                Konačno imenovani članovi imaju pravo na novčanu  naknadu za rad u Nadzornom odboru .

                Visinu naknade utvrđuje Skupština Preduzeća.

 

 

IV           USLOVI ZA POZICIJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

 

                Kandidati za imenovanje na tražene pozicije moraju ispunjavati opšte i posebne uslove .

 

                Opšti uslovi za imenovanje:

-         Da je državljanin BiH ,

-         Da je stariji od 18 godina,

-         Da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini ( bilo na nivou države ili entiteta ) u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije ,

-         Da se na njega ne odnosi član IX .  1. Ustava Bosne i Hercegovine ,

-         Da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drigim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ,

-         Da nije osuđivan za krivična djela i za privredni prijestup i da se protiv njega ne vodi krivični postupak nespojiv sa dužnošću u Nadzornom odboru ,

-         Da nije lice kojem je Presudom Suda zabranjeno obavljati aktivnost u nadležnosti Nadzornog odbora ,

-         Da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje poslova u Nadzornom odboru ,

-         Da ne obavlja dužnost , aktivnosti ili da nije na položaju koji dovodi do sukoba interesa shodno Zakonu o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH ( ‘’Službene novine Federacije BiH‘’ , broj 70/08 )

 

Posebni uslovi za imenovanje:

-         Visoka stručna sprema ( VII stepen ) društvenog ili tehničkog  smjera ,

-         Najmanje 5 godina radnog iskustva u struci ,

-         Da posjeduje rukovodne i organizacijske sposobnosti ,

-         Da nije član više od jednog Upravnog odbora , Nadzornog odbora  ili Odbora za reviziju .

-         Da nema privatni , finansijski interes u Javnom preduzeću u čiji se Nadzorni odbor kandiduje u smislu člana 2.tačka 1.2.Zakona o ministarskim, vladinim i drigim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, 

-         Da posjeduje certifikat  po Uredbi i Programu usavršavanja predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava s učešćem državnog kapitala.

 

 

Ostali kriteriji za imenovanje :

-         Sposobnost za savjesno, odlučno i odgovorno obavljanje pozicije,

-         Sposobnost nepristrasnog donošenja odluka,

-         Sposobnost tumačenja i primjene zakona i drugih propisa , naročito iz djelatnosti Preduzeća,

-         Komunikacijske i organizacijske sposobnosti,

-         Sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima i sklonost timskom radu,

-         Rezultati rada ostvareni tokom karijere, uključujući i preporuke poslodavca,

-         Poznavanje privrednog prava i ukupnog zakonodavstva na području djelovanja Nadzornog odbora a posebno djelatnosti Preduzeća za koju se kandiduje.

 

V             POTREBNI DOKUMENTI

 

                Kandidati su dužni uz prijavu, koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon , priložiti orginalne dokumente ili ovjerene fotokopije slijedećih dokumenata :

-         Izvod iz matične knjige rođenih ,

-         Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci ) ,

-         Ovjerenu kopiju prijave o mjestu boravka,

-         Ovjerenu kopiju Diplome –dokaz o školskoj spremi ,

-         Uvjerenje – potvrdu o radnom iskustvu u struci ,

-         Uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup i da se protiv njega ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca) ,

-         Ovjerene pojedinačne izjave na ostale okolnosti iz tačke 4. koje se odnose na opšte i posebne uslove za imenovanje,

-         Certifikat  po Uredbi i Programu usavršavanja predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava s učešćem državnog kapitala.

 

 

VI           OSTALE NAPOMENE

 

                Kandidati sa kojima se u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava ne stupi u kontakt, neće biti uzeti u razmatranje u daljem procesu imenovanja.

                Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa užim izborom biti će pozvani na intervju .

                Kandidati koji budu ušli na listu sa užim izborom su dužni, prije intervjua, dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatu.

 

                Kandidati koji budu pozvani na intervju dužni su u toku njegovog trajanja popuniti obrazac u kome su dužni iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog imenovanja .

 

                Na osnovu provjere kvalifikacija i iskustva prijavljenih kandidata i obavljanog intrevjua Komisija za provođenje postupka izbora i imenovanja kandidata na poziciju Predsjednika i članova Nadzornog odbora će, putem pisane preporuke, predložiti rang listu najuspješnijih kandidata na dalji postupak i konačno imenovanje.

 

                Konačno imenovanje članova Nadzornog odbora, na prijedlog Osnivača, vrši Skupština JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo.

               

Oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana njegovog objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH '' a isti će se objaviti u dnevnom listu ''Oslobođenje '' , web-stranici i oglasnoj ploči Preduzeća.           

 

 

 

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili preporučeno na adresu:

JP „LOKOM“ d.o.o.Sarajevo, ulica Halilovići br.45,

Komisija za provođenje postupka izbora i imenovanja kandidata na

poziciju Predsjednika i članova Nadzornog odbora

sa naznakom:

"Prijava na Javni oglas za popunu pozicija Predsjednika i članova Nadzornog odbora JP''LOKOM'' d.o.o. Sarajevo „NE OTVARAJ“

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.  

 

Dijeli :

Dodajte novi komentar

 Vaš komentar je uspješno poslan. Hvala vam!   Osvježi
Greška: Molimo pokušajte ponovo

Obrazac za narudžbu

 Vaša narudžba je uspješno poslana. Kontaktirati ćemo vas što prije.
Greška: Molimo pokušajte ponovo