JAVNI OGLAS za prijem radnika u JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo

Na osnovu člana 32. Statuta JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" br. 15/13,47/14), člana 4. Pravilnika o radu JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo br.1118/16 od 30.11.2016.godine, br.771/17 od 27.04.2017.godine, br.912/17 od 31.05.2017.godine, br.1122/17 od 28.07.2017.godine, br.223/18 od 26.03.2018.godine, br.1169/18 od 08.08.2018.godine,br.1857/18 od 30.11.2018.godine,  te člana 1. Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za prijem radnika u JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo 1883/18 od 10.12.2018. godine Direktor raspisuje

 

J A V N I   O G L A S

za prijem radnika u JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo

 

Služba unutrašnje zaštite:

Odgovorno lice Službe unutrašnje zaštite na neodređeno vrijeme .................... 1 izvršilac

 

Opis poslova:

-          organizira i rukovodi radom službe,

-          kontrolira učinak i rezultate rada radnika Službe i preduzima mjere za efikasniji rad službe,

-          neposredno organizuje i raspoređuje obavljanje poslova, te daje potrebna uputstva za obavljanje poslova,

-          obavlja poslove na terenu, prikuplja povratne informacije i dostavlja ih nadređenom,

-          odgovoran je da u skladu sa zakonom o Agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine FBiH organizira rad službe, te da uredno vodi svu propisanu evidenciju koja podliježe kontroli KMUP-a i FMUP-a, kao i drugim internim aktima Preduzeća, te naređenjima i uputstvima Uprave Preduzeća,

-          vodi evidenciju o prisustvu na radu radnika Službe,

-          vodi evidenciju o objektima i prostorima koji štite radnici Službe,

-          primjereno postupa u interventnim situacijama i hitnim intervencijama angažujući radnike službe, uz predhodnu suglasnost Izvršnog direktora sektora odnosno Direktora Preduzeća.

-          vodi evidenciju o nabavci potrebne opreme i materijala Službe,

-          organizuje i vodi kontrolu o korištenju sredstava za rad i potrošnog materijala,

-          vrši raspored i obuku radnika Službe vezano za provjeru rukovanja i gađanja iz oružja kao i fizičke spreme,

-          koordinira sa Policijskim agencijama,

-          organizira pružanje pomoći u vanrednim situacijama i okolnostima,

-          organizira odlazak na lice mjesta u slučaju intervencija, fizičkih i verbalnih napada, oštećenja i otuđenja imovine kao i drugih incidentnih situacija na objektima Preduzeća,

-          obavlja sve poslove po nalogu Uprave Preduzeća.

-          Za svoj rad odgovoran je Izvršnom direktoru sektora odnosno Direktoru Preduzeća.

 

Kandidati moraju ispunjavati opće uslove propisane zakonom i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o radu JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo kako slijedi:

 

Opći uslovi:

1.       Da je državljanin Bosne i Hercegovine,

2.       Da je punoljetan, 

3.       Da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,

4.       Da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova sistematizovanih radnih mjesta,

5.       Da se protiv lica kandidata ne vodi krivični postupak.

 

Posebni uslovi:

-          Fakultet društvenog smjera, (VSS-VII stepen, ili prvi ciklus studija visokog obrazovanja

Bakalaureat/Bachelor sa 240 (E)CTS studijskih bodova ili drugi ciklus studija visokog

obrazovanja po Bolonji),

-          Certifikat za odgovornu osobu izdat od Federalnog  MUP-a,

-          Obavezno radno iskustvo  na poslovima odgovornog lica od minimalno 3 godine,

-          Da kandidat nije osuđivan za kazneno djelo za koje je izrečena zatvorska kazna, osim kaznenih djela protiv sigurnosti javnoga prometa, odnosno da nije osuđen za prekršaj protiv javnoga reda i mira s obilježjima nasilničkog ponašanja (tučnjava i sl.);

-          Da kandidat nije osoba koju je bilo koje tijelo za provedbu zakona u Bosni i Hercegovini otpustilo zbog nesavjesnog obavljanja dužnosti.

 

Uz prijavu na Javni oglas kandidati trebaju podnijeti kraću biografiju i sljedeću dokumentaciju /original ili ovjerenu kopiju/ ne stariju od tri mjeseca:

-          Uvjerenje o državljanstvu,

-          Cipsova prijava mjesta boravka,

-          Izvod iz matične knjige rođenih,

-          Diplomu o vrsti i stepenu školske spreme,

-          Dokaz o radnom iskustvu,

-          Certifikat za odgovornu osobu izdat od Federalnog  MUP-a

-          Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od tri mjeseca),

-          Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

-          Uvjerenje da nije osuđivan za krivična djela za koje je izrečena zatvorska kazna osim kaznenih djela protiv sigurnosti javnoga prometa, odnosno da nije osuđena za prekršaj protiv javnoga reda i mira s obilježjima nasilničkog ponašanja (tučnjava i sl.);

-          Izjava ovjerena od strane nadležnog općinskog organa da kandidat nije osoba koju je bilo koje tijelo za provedbu zakona u Bosni i Hercegovini otpustilo zbog nesavjesnog obavljanja dužnosti.

 

Kandidati sa kojima se u roku od 5 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava ne stupi u kontakt, neće biti uzeti u razmatranje u daljem procesu izbora.

 

Svi kandidati koji budu izabrani na listu sa užim izborom biti će pozvani na intervju.

Kandidati koji budu ušli na listu sa užim izborom su dužni, prije intervjua, dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatu.

Na osnovu provjere kvalifikacija i iskustva prijavljenih kandidata i obavljenog intrevjua Komisija za provođenje postupka izbora kandidata za prijem u  radni odnos će putem pisane preporuke, predložiti rang listu najuspješnijih kandidata.

Konačnu odluku o  prijemu u radni odnos donosi Direktor Društva.

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti dokaze o zdravstvenoj sposobnosti prije početka zasnivanja radnog odnosa.

Izabrani kandidat koji se prime u radni odnos podliježu obavezi probnog rada u ukupnom trajanju od tri mjeseca.

Javni oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Oslobođenje" , oglasnoj ploči i web stranici Preduzeća.

 

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili preporučeno na adresu:

JP „LOKOM“ d.o.o.Sarajevo, ulica Halilovići br. 45, 71 000 Sarajevo,

Komisija za provođenje postupka prijema radnika u radni odnos

sa naznakom:

"Prijava na Javni oglas za prijema radnika u radni odnos JP''LOKOM'' d.o.o. Sarajevo

„NE OTVARAJ“

 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Dijeli :

Dodajte novi komentar

 Vaš komentar je uspješno poslan. Hvala vam!   Osvježi
Greška: Molimo pokušajte ponovo

Obrazac za narudžbu

 Vaša narudžba je uspješno poslana. Kontaktirati ćemo vas što prije.
Greška: Molimo pokušajte ponovo